Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
72
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Ekran wyboru zdjęć
Jeśli podczas obsługi aparatu wyświetlony zostanie 
ekran wyboru zdjęcia, taki jak przedstawiony po 
prawej stronie, postępuj zgodnie z procedurami 
opisanymi poniżej, aby wybrać zdjęcia.
1
Użyj przycisków 
JK na wybieraku 
wielofunkcyjnym, aby wybrać 
zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu (A1) w stronę 
symbolu 
g (i), aby włączyć widok 
pełnoekranowy, lub w stronę symbolu 
f (h), 
aby włączyć widok miniatur.
• W przypadku funkcji Obróć zdjęcie można 
wybrać tylko jedno zdjęcie. Przejdź do kroku 3.
2
Użyj przycisków 
HI, aby wybrać 
bądź usunąć wybór (lub aby określić 
liczbę kopii).
• Po wybraniu zdjęcia razem z nim wyświetlana 
jest ikona. Aby wybrać dodatkowe zdjęcia, 
powtórz kroki 1 i 2.
3
Naciśnij przycisk 
k, aby zastosować wybór zdjęć.
• Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zabezpiecz
Wstecz
Zabezpiecz
Wstecz
Zabezpiecz
Wstecz