Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
75
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Strefa czasowa i data
Ustaw zegar aparatu.
Menu ustawień
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Strefa czasowa i data M przycisk k
Opcja
Opis
Data i czas
• Wybierz pole: naciśnij przycisk 
JK na wybieraku 
wielofunkcyjnym.
• Edytuj datę i czas: naciskaj 
przyciski 
HI.
• Zastosuj ustawienie: wybierz 
ustawienie minut i naciśnij 
przycisk 
k.
Format daty
Wybierz opcję Rok/miesiąc/dzieńMiesiąc/dzień/rok lub Dzień/
miesiąc/rok
.
Strefa czasowa
Ustaw strefę czasową i czas letni.
• W przypadku ustawienia opcji Cel podróży (x) po ustawieniu 
macierzystej strefy czasowej (w), automatycznie obliczana jest 
różnica czasu pomiędzy celem podróży i strefą macierzystą oraz 
zapisywane są data i godzina dla wybranego obszaru.
Edytuj
Data i czas
2015
01
01
00
00
R
M
D
h
m