Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
vii
Wp
rowad
zen
ie
• Nie należy dotykać wtyczki ani ładowarki mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
• Nie używaj produktu z podróżnymi konwerterami ani zasilaczami przeznaczonymi 
do przetwarzania danego napięcia prądu na inne oraz z przetwornicami prądu 
stałego na prąd zmienny. Niezastosowanie się do tych wskazówek może 
spowodować uszkodzenie urządzenia, jego przegrzanie albo pożar.
Używaj odpowiednich przewodów
W celu spełnienia wymagań przepisów dotyczących produktu, do gniazd 
wejściowych i wyjściowych należy podłączać wyłącznie kable dostarczane lub 
sprzedawane przez firmę Nikon iprzeznaczone do tego celu.
Nie dotykaj ruchomych części obiektywu
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do urazu ciała.
Zachowaj ostrożność podczas obsługi ruchomych części aparatu
Należy uważać, aby nie przyciąć palców ani innych obiektów pokrywką obiektywu 
lub ruchomymi częściami aparatu.
Błysk lampy błyskowej wyzwolony w niewielkiej odległości od oczu 
fotografowanej osoby może spowodować chwilowe zaburzenia 
widzenia.
Lampa błyskowa powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od 
fotografowanego obiektu. Szczególną ostrożność należy zachować podczas 
fotografowania małych dzieci.
Nie należy wyzwalać błysku, gdy lampa dotyka osoby lub przedmiotu
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poparzenia lub pożaru.
Unikaj styczności z ciekłym kryształem
W razie stłuczenia monitora LCD należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to 
uniknąć zranienia kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu 
kryształowi z monitora kontakt ze skórą oraz przedostanie się do oczu lub ust.
Przestrzegaj poleceń personelu linii lotniczej lub szpitala