Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
85
Po
dłąc
zani
e aparatu do
 telewizora, dr
ukar
ki lub kom
p
utera
Podłączanie aparatu do telewizora, 
drukarki lub komputera
Podłączenie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera pozwala w szerszym 
zakresie cieszyć się wykonanymi zdjęciami.
• Przed podłączeniem aparatu do urządzenia zewnętrznego sprawdź, czy poziom 
naładowania akumulatora jest wystarczający, i wyłącz aparat. Przed rozłączeniem 
upewnij się, że aparat jest wyłączony.
• Za pomocą zasilacza sieciowego EH-67 (dostępnego osobno) aparat można 
zasilać z gniazdka elektrycznego. Nie wolno używać innych marek ani modeli 
zasilaczy sieciowych, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie lub usterkę 
aparatu.
• Informacje na temat metod połączenia i dalszych czynności można znaleźć także 
w dokumentacji dołączonej do danego urządzenia.
Włóż wtyczkę 
prosto.
Złącze USB i wyjście 
audio-wideo
Otwórz pokrywkę 
gniazda.