Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
31
SV
 Välja fokuseringsområde 
 Välja fokuseringsområde 
z
z [AF Mode]
 [AF Mode]
Undermeny 2
Användning
Face/iESP
Kameran fokuserar automatiskt. 
(Om ett ansikte detekteras, 
visas det med en vit ram
*1
; när 
avtryckaren trycks ner halvvägs 
och kameran fokuserar, blir 
ramen grön
*2
. Om inget ansikte 
detekteras, väljer kameran ett 
motiv i ramen och fokuserar 
automatiskt.)
Spot
Kameran fokuserar på den 
delen av motivet som fi nns 
inom AF-markeringen.
 AF Tracking
Kameran spårar motivets rörelse 
automatiskt för att automatiskt 
fokusera på det.
*1
  För en del motiv visas inte ramen eller så tar det 
lite tid innan den visas.
*2
  Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera. 
Försök ställa in skärpan på motivet på nytt.
 
● [AF Tracking] aktiveras i det optiska zoomområdet.
  
Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv 
Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv 
(AF Tracking)
(AF Tracking)
Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringen 
mot motivet och tryck på 
A-knappen.
När kameran känner av motivet, spårar 
AF-markeringen automatiskt motivets rörelse 
för att kontinuerligt fokusera på det.
För att avbryta spårningen, trycker du på 
A-knappen.
 
● Beroende på motiven eller 
fotograferingsförhållandena, kanske kameran inte 
kan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivets 
rörelse.
 
● När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse, 
ändras AF-markeringen till rött.
 Välja metod för mätning av 
 Välja metod för mätning av 
ljusstyrkan 
ljusstyrkan z
z [ESP/
 [ESP/n
n]]
Undermeny 2
Användning
ESP
Fotograferar för att erhålla en 
balanserad ljusstyrka över hela 
skärmen (Mäter ljusstyrkan 
i mitten och i omgivande områden 
på skärmen separat).
5 (punkt)
Fotograferar motivet i mitten vid 
motljus (Mäter ljusstyrkan i mitten 
av skärmen).
 
● Vid inställningen [ESP], kan mitten förefalla mörk 
när man fotograferar vid starkt motljus.