Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
33
SV
 Visa bilden direkt efter tagning 
 Visa bilden direkt efter tagning 
z
z [Rec View]
 [Rec View]
Undermeny 2
Användning
Off
Bilden som registreras visas 
inte. Detta låter användaren 
förbereda nästa bild medan han 
följer motivet på skärmen efter 
fotografering.
On
Bilden som registreras visas. 
Detta låter användaren göra en 
kort kontroll av bilden som just 
togs.
Automatiskt rotera bilder som 
Automatiskt rotera bilder som 
tagits med kameran i vertikal 
tagits med kameran i vertikal 
position under bildvisning 
position under bildvisning 
z
z [Pic Orientation] 
 [Pic Orientation] 
 
● Under fotografering ställs inställningen [y] (s.38) 
på uppspelningsmenyn in automatiskt.
 
● Denna funktion kanske inte fungerar som den 
ska om kameran riktas uppåt eller neråt under 
fotografering.
Undermeny 2
Användning
Off
Information om kamerans 
vertikala/horisontella orientering 
under fotografering spelas inte in 
med bilderna. Bilder som tagits 
med kameran i vertikal orientering 
roteras inte under visning.
On
Information om kamerans 
vertikala/horisontella orientering 
under fotografering spelas in 
med bilderna. Bilder roteras 
automatiskt under bildvisning.
Visa ikonguider 
Visa ikonguider z
z [Icon Guide]
 [Icon Guide]
Undermeny 2
Användning
Off
Ingen ikonguide visas.
On
En förklaring av den valda 
ikonen visas när en ikon för 
ett fotograferingsläge eller 
funktionsmenyn väljs (placera 
pekaren på ikonen under en stund 
för att visa förklaringen).
Ikonguide
MENU
MENU
0.0
0.0
16
M
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
P
P
Program Auto
Functions can be 
changed manually.
4:3
Skriva ut inspelningsdatumet 
Skriva ut inspelningsdatumet 
z
z [Date Stamp]
 [Date Stamp]
Undermeny 2
Användning
Off
Skriver inte ut datumet.
On
Skriver ut inspelningsdatumet på 
nya fotografi er.
 
● När datum och tid inte är inställda kan inte 
inställningen [Date Stamp] ställas in. »Slå på 
kameran och göra de slutliga inställningarna» (s.7)
 
● Det går inte att ta bort datumstämpeln.
 
● När sekvensinställningarna är inställda på något 
annat än [o] kan [Date Stamp] inte ställas in.