Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
39
SV
Upprepa steg 2 för att välja bilden som ska 
raderas och tryck därefter på 
m-knappen för 
att radera de valda bilderna.
Använd 
FG för att välja [Yes] och tryck därefter 
på 
A-knappen.
 
● Bilder markerade med R raderas.
 Radera alla bilder [All Erase]
 Radera alla bilder [All Erase]
Använd 
FG för att välja [All Erase] och tryck sedan 
på 
A-knappen.
Använd 
FG för att välja [Yes] och tryck därefter 
på 
A-knappen.
Spara utskriftsinställningar till 
Spara utskriftsinställningar till 
bilddata 
bilddata 
q
q [Print Order]
 [Print Order]
 
● »Utskriftsreservationer» (s.55)
 
● Utskriftsreservationer kan endast ställas in för 
stillbilder som sparats på kortet.
Skydda bilder 
Skydda bilder 
q
q [ [R
R]]
 
● Skyddade bilder kan inte raderas med [Erase] 
(s.22, 38), [Sel. Image] (s.38), [Erase Group] (s.38) 
eller [All Erase] (s.38), men alla bilder raderas 
med [Memory Format]/[Format] (s.40).
Använd 
HI för att välja en bild.
Tryck på 
A-knappen.
 
● Tryck på 
A-knappen för att slutföra 
inställningen.
Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att 
skydda andra bilder och trycker på 
m-knappen.
 
● Om du skyddar de grupperade bilderna, skyddas 
alla bilder i gruppen samtidigt.
Ställa in bilder för överföring till 
Ställa in bilder för överföring till 
Internet med OLYMPUS Viewer 3 
Internet med OLYMPUS Viewer 3 
q
q [Upload Order]
 [Upload Order]
Använd 
HI för att välja en bild.
Tryck på 
A-knappen.
 
● Tryck på 
A-knappen för att slutföra 
inställningen.
Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att 
göra inställningar för andra bilder och trycker 
på 
m-knappen.
 
● Endast JPEG-fi ler kan överföras.
 
● Mer information om OLYMPUS Viewer 3 fi nns 
i »Installera datorprogramvaran och registrera 
användare» (s.49).
 
● Se OLYMPUS Viewer 3 »Help» för mer information 
om uppladdning av bilder.