Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
40 SV
Ansluta till en smartphone 
Ansluta till en smartphone 
q
q [FlashAir]
 [FlashAir]
 
● Med ett FlashAir-kort (med trådlös nätverksfunktion) 
(fi nns i handeln), kan du ansluta kameran till en 
WiFi-kompatibel smartphone eller dator och visa 
eller importera bilder från FlashAir-kortet.
 
● När du använder ett FlashAir-kort läser du 
FlashAir-kortets bruksanvisning noga och följer 
instruktionerna i den.
Undermeny 2
Användning
Start/Stop
Anslut till eller koppla från Wi-Fi.
Startalternativ
[Manual Start] eller [Auto Start] 
kan väljas. 
 
● Kameran placeras inte i viloläge medan den är 
ansluten till Wi-Fi.
 
● Smartphoneapp fi nns tillgänglig. 
http://olympuspen.com/OIShare/
 
● Innan användning, se »FlashAir/Eye-Fi-kort» (s.70).
 d
 Inställningsmeny 1
 Radera data helt 
 Radera data helt 
dd [Memory Format]/ 
 [Memory Format]/ 
dd [Format]
 [Format]
 
● Före formatering kontrollerar du att ingen viktig 
data fi nns kvar i internminnet eller kortet.
 
● Kort måste formateras med den här kameran innan 
de används första gången eller efter att de har 
använts med andra kameror eller datorer.
 
● Se till att ta bort kortet innan du formaterar 
internminnet.
Undermeny 2
Användning
Yes
Raderar fullständigt bilddata 
i internminnet eller kortet 
(inklusive skyddade bilder).
No
Avbryter formatering.
 Kopiera bilder i internminnet till 
 Kopiera bilder i internminnet till 
kortet 
kortet 
dd [Backup]
 [Backup]
Undermeny 2
Användning
Yes
Säkerhetskopierar bilddata i 
internminnet till kortet
No Avbryter 
säkerhetskopieringen.
Använda ett Eye-Fi-kort 
Använda ett Eye-Fi-kort 
dd [Eye-Fi]
 [Eye-Fi]
Undermeny 2
Användning
All
Överför alla bilder.
Sel. Image
Överför endast den valda bilden.
Off Inaktivera 
Eye-Fi-kommunikation.