Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
42 SV
Välja kameraljudet och dess volym 
Välja kameraljudet och dess volym 
dd [Sound Settings]
 [Sound Settings]
Undermeny 2 Undermeny 3
Användning
Sound Type
1/2/3
Väljer ljud 
för kameran 
(funktionsljud, 
slutarljud, och 
varningsljud).
Volume
0/1/2/3/4/5
Väljer volymen för 
kamerans knappljud.
q Volume
0/1/2/3/4/5
Väljer bildupp-
spelningsvolymen.
 d
 Inställningsmeny 2
 Återställa fi lnamnet för bilder 
 Återställa fi lnamnet för bilder 
dd [File Name]
 [File Name]
Månad: 1 till C
(A=Oktober, 
B=November, 
C=December)
Dag: 01 till 31
Pmdd
Mappnamn
Mappnamn
Filnamn
DCIM
100OLYMP
999OLYMP
Pmdd0001.jpg
Pmdd9999.jpg
Automatisk 
numrering
Automatisk 
numrering