Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
SV
När du ska ladda batterierna
När du ska ladda batterierna
Ladda batteriet när felmeddelandet nedan visas.
Battery Empty
Felmeddelande
Blinkar röd
  Använd aldrig någon annan kabel än den 
medföljande eller annan USB-kabel som 
godkänts av Olympus. Det kan leda till 
rökutveckling eller brand.
  Den medföljande USB-nätadaptern F-2AC 
(härefter benämnd USB-nätadapter) varierar 
beroende på i vilken region du köpte kameran. 
Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstyp 
ska du ansluta den direkt till eluttaget.
  Den medföljande USB-nätadaptern har 
konstruerats för att användas för laddning 
och uppspelning. Ta inte bilder medan 
USB-nätadaptern är ansluten till kameran.
  Kontrollera att USB-nätadapterns nätkontakt 
kopplats ur väggurtaget när laddningen slutförts 
eller uppspelningen avslutats.
  Mer information om batteriet fi nns i »Föreskrifter 
för batteriet» (s.78). Mer information om USB-
nätadaptern fi nns i »USB-nätadapter» (s.79).
 
● Om indikatorlampan inte lyser kontrollerar du 
USB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar.
 
● Kamerabatteriet kan laddas medan kameran är 
ansluten till en dator via USB. Laddningstiden 
varierar beroende på datorns prestanda. (det kan 
fi nnas fall i vilka det tar cirka 10 timmar).