Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
76 SV
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
RISK
RISK FÖR ELEKTRISKA 
STÖTAR
ÖPPNA INTE
RISK! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR 
ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE BORT LUCKAN 
(ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU SKA 
UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ SJÄLV.
EVENTUELLA REPARATIONER SKA 
UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL 
FRÅN OLYMPUS.
Ett utropstecken i en triangel 
gör dig uppmärksam på 
viktiga användnings- eller 
underhållsinstruktioner 
i dokumentationen som 
följer med produkten.
FARA
Om produkten används utan 
att instruktionerna som står vid 
denna symbol följs kan detta 
leda till allvarliga personskador 
eller dödsfall.
VARNING
Om produkten används utan 
att instruktionerna som står vid 
denna symbol följs kan detta 
leda till personskador eller 
dödsfall.
RISK
Om produkten används utan att 
man följer instruktionerna som 
står vid denna symbol kan det 
leda till mindre personskador, 
skador på utrustningen 
eller förlust av värdefull 
datainformation.
VARNING!
FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND 
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE ISÄR 
PRODUKTEN, UTSÄTT DEN ALDRIG FÖR VATTEN 
OCH ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER.
Allmänna föreskrifter
Allmänna föreskrifter
Läs igenom alla instruktioner — Läs igenom alla instruktioner 
innan du använder produkten. Spara alla bruksanvisningar 
och dokumentationer för framtida bruk.
Rengöring — Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget innan du 
rengör produkten. Använd endast en fuktig trasa för rengöring. 
Använd aldrig rengöringsvätskor, sprayer eller någon form av 
organiska lösningsmedel för att rengöra produkten.
Tillbehör — För din egen säkerhet och för att undvika skador 
på produkten: Använd endast tillbehör som rekommenderas 
av Olympus.
Vatten och fukt — Säkerhetsföreskrifter för produkter med 
väderskyddad konstruktion hittar du i avsnittet om vädertålighet.
Placering — För att undvika skador på produkten får den 
endast monteras på stabila stativ, ställningar eller hållare.
Elanslutning — Anslut bara produkten till vägguttag med den 
spänning och den frekvens som anges på produktetiketten.
Blixtnedslag — Om ett åskoväder inträffar medan du använder 
en USB-nätadapter, ska du genast koppla bort den från 
väggurtaget.
Främmande föremål — För att undvika personskador får inga 
metallföremål föras in i produkten.
Värme — Använd eller förvara inte produkten nära en 
värmekälla som t.ex. element, värmeutsläpp, ugn/spis eller 
andra typer av utrustning eller anordningar som genererar 
värme, inklusive stereoförstärkare.
Kameran
Kameran
 VARNING
 
• Använd inte kameran i närheten av antändliga eller 
explosiva gaser.
 
• Använd inte blixten eller LED-lampor (inklusive AF-
belysningen) alltför nära någons ansikte (i synnerhet 
spädbarn, små barn etc.).
 
• Avståndet till ansiktet på den du fotograferar måste vara 
minst 1 m. Om du använder blixten på för nära håll kan 
personen du fotograferar bli bländad.