Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
77
SV
 
• Håll barn, småbarn och djur borta från kameran.
 
• Använd och förvara alltid kameran utom räckhåll för småbarn 
för att förhindra följande farliga situationer som kan ge 
upphov till allvarliga skador:
 
• De kan fastna i kameraremmen, vilket innebär risk för 
strypning.
 
• De kan råka svälja batterier, kort eller andra smådelar.
 
• De kan råka utlösa blixten nära sina egna eller andra 
barns ögon.
 
• De kan råka skada sig på kamerans rörliga delar.
 
• Titta inte på solen eller starka ljuskällor genom kameran.
 
• Använd eller förvara inte kameran på dammiga eller 
fuktiga platser.
 
• Täck inte blixten med handen när du fotograferar.
 
• Använd endast SD/SDHC/SDXC-minneskort eller Eye-Fi-/
FlashAir-kort. Använd aldrig andra typer av kort.
Om du av misstag sätter i en annan typ av kort i kameran, ska 
du kontakta en auktoriserad distributör eller ett servicecenter. 
Försök inte ta ur kortet med kraft.
 
• Om du upptäcker att USB-nätadaptern är extremt het eller 
upptäcker någon ovanlig lukt, ljud eller rök runt den ska 
du omedelbart koppla bort nätkontakten från vägguttaget 
och sluta använda den. Kontakta därefter en auktoriserad 
distributör eller servicecenter.
 RISK
 
• Sluta omedelbart använda kameran om du känner någon 
ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller ser rök komma 
ut ur kameran.
 
• Ta aldrig ur batterierna med bara händer, eftersom det fi nns 
risk för brand eller brännskador.
 
• Håll aldrig i och använd aldrig kameran med våta händer.
Detta kan leda till överhettning, explosion, brand, elektriska 
stötar eller andra fel.
 
• Lämna inte kameran på platser där den kan utsättas för 
extremt höga temperaturer.
 
• Om du gör det kan materialet i somliga delar brytas ner, 
vilket under vissa förhållanden kan leda till att kameran 
börjar brinna. Använd inte laddaren eller USB-nätadaptern 
om den är övertäckt (till exempel med fi lt). Det fi nns risk för 
överhettning, vilket i sin tur kan leda till brand.
 
• Hantera kameran försiktigt för att undvika brännskador.
 
• Om kameran innehåller metalldelar kan överhettning leda till 
lindriga brännskador. Tänk på följande:
 
• När kameran används under lång tid blir den varm. Om du 
håller i kameran kan du få lindriga brännskador.
 
• På extremt kalla platser kan temperaturen på kamerans 
hölje vara lägre än omgivningens temperatur. Använd 
om möjligt handskar när du använder kameran vid låga 
temperaturer.
 
• Var försiktig med kameraremmen.
 
• Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran. Den 
kan lätt fastna i lösa föremål och orsaka allvarliga skador.
 
• Skydda den avancerade tekniken som fi nns i denna produkt 
genom att aldrig lämna kameran på platser som anges nedan, 
oavsett om den används eller för förvaring:
 
• Platser där temperaturer och/eller luftfuktigheten är höga eller 
varierar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, inlåsta 
i bilar eller nära andra värmekällor (spisar, element m.m) 
eller luftfuktare.
 
• I omgivningar med mycket sand eller damm.
 
• Nära lättantändliga föremål eller explosiva varor.
 
• På platser som är våta, till exempel badrum eller i regn. Om 
du använder produkter som är väderbeständiga ska du även 
läsa deras bruksanvisningar.
 
• På platser där kraftiga vibrationer kan uppstå.
 
• Tappa aldrig kameran och utsätt den aldrig för kraftiga slag 
eller vibrationer.
 
• När du sätter fast kameran på eller tar bort den från ett stativ 
ska du alltid vrida på stativets skruv inte på kameran.
 
• Innan du transporterar kameran, ska du ta bort stativ och alla 
övriga tillbehör som inte är från OLYMPUS.
 
• Vidrör inte elkontakter på kameror.
 
• Lämna inte kameran pekande direkt mot solen. Detta kan 
skada objektivet eller slutarridån, orsaka färgfel, skuggningar 
på bildomvandlaren eller eventuellt orsaka brand.
 
• Tryck och dra inte hårt i objektivet.
 
• Ta bort batterierna om du ska förvara kameran under en längre 
period. Välj en sval torr plats att förvara kameran på för att 
förhindra att kondens eller mögel uppstår inuti kameran. Testa 
kameran efter förvaring genom att slå på den och trycka ner 
avtryckaren för att säkerställa att den fungerar normalt.