Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
78 SV
 
• Fel kan uppstå i kameran om den används på platser där 
den utsätts för magnetiska/elektromagnetiska fält, radiovågor 
eller starkström, till exempel nära en TV, mikrovågsugn, 
videospel, högtalare, stora monitorer, TV-/radiomaster eller 
högspänningsmaster. I så fall ska du stänga av och slå på 
kameran före vidare användning.
 
• Följ alltid gränserna och restriktionerna för den yttre miljön som 
anges i kamerans bruksanvisning.
 Föreskrifter för batteriet
 Föreskrifter för batteriet
Följ dessa viktiga föreskrifter för batterierna 
för att undvika läckage, överhettning, brand, 
explosion, elektriska stötar och brännskador.
 FARA
 
• Ett litium-jonbatteri från Olympus används i den här kameran. 
Ladda batteriet med USB-nätadaptern eller laddaren som 
anges i den här instruktionen. Använd inte andra USB-
nätadaptrar eller laddare.
 
• Bränn aldrig upp eller värm inte upp batteriet i mikrougnar, 
på varma plattor eller i tryckkärl etc.
 
• Lämna aldrig kameran på eller nära elektromagnetiska enheter.
Det kan leda till överhettning, brännskador eller explosion.
 
• Anslut inte terminaler till några metallföremål.
 
• Var försiktig när du bär eller förvarar batterierna, så att de inte 
kommer i kontakt med metallföremål, t.ex. smycken, nålar, 
spännen, nycklar etc.
Kortslutningen kan leda till överhettning, explosion eller 
brännskador som kan skada dig.
 
• Förvara aldrig batterierna på platser som utsätts för direkt 
solljus eller höga temperaturer, t.ex. i en varm bil, nära en 
värmekälla etc.
 
• Alla användningsinstruktioner för batterierna måste följas 
noggrant, för att förhindra batteriläckage och skador på 
batteripolerna. Försök aldrig ta isär ett batteri eller modifi era 
det på något sätt, t.ex. genom lödning.
 
• Om du får batterivätska i ögonen måste du skölja dem 
omedelbart med rent, kallt rinnande vatten och genast 
kontakta en läkare.
 
• Förvara alltid batterierna utom räckhåll för småbarn. Om ett 
barn av misstag sväljer ett batteri måste en läkare genast 
kontaktas.
 
• Om du inte kan ta bort batteriet från kameran ska du kontakta 
en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter. Försök inte 
ta ur batteriet med kraft.
Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kan orsaka 
hetta eller explosion.
 VARNING
 
• Blöt inte ned batterier med vätska som vatten eller havsvatten.
 
• För att förhindra batteriläckage, överhettning, brand och 
explosion, får endast de batterier som rekommenderas för 
den här produkten användas.
 
• Sätt i batterierna försiktigt på det sätt som beskrivs 
i instruktionerna.
 
• Om uppladdningsbara batterier inte har blivit uppladdade efter 
den angivna laddningstiden ska du sluta ladda dem och inte 
använda dem mer.
 
• Använd inte batterier som är spruckna eller trasiga.
 
• Om ett batteri läcker, luktar konstigt, blir missfärgat eller 
deformerat eller verkar konstigt på något sätt under 
användning måste du omedelbart sluta använda kameran 
och undvika eld.
 
• Om ett batteri läcker vätska på dina kläder eller din hud: Ta 
av kläderna och skölj omedelbart av huden med rent, kallt 
rinnande vatten. Om vätskan bränner huden måste du genast 
kontakta läkare.
 
• Utsätt aldrig batterier för kraftiga stötar eller kontinuerliga 
vibrationer genom att tappa det eller slå på det.
Det kan leda till överhettning, brännskador eller explosion.
 RISK
 
• Undersök batteriet noga för att se om det läcker, är missfärgat, 
missformat eller på något annat sätt onormalt innan du 
laddar det.
 
• Batteriet kan bli hett vid långvarig användning. Ta inte ut det 
direkt när det har används för att du inte ska bränna dig.
 
• Ta alltid ut batterierna ur kameran om kameran inte ska 
användas under en längre tid. 
Läckage och överhettning kan leda till brand, skador och 
bristfällig funktion.
 
• När du lägger undan batteriet under en längre period ska du 
välja en kall plats för förvaring.
 
• Den här kameran har ett Olympus-litiumjonbatteri. Använd 
det avsedda batteriet. Det fi nns en explosionsrisk om batteriet 
ersätts med ett batteri av fel typ.
 
• Kamerans strömförbrukning varierar i hög grad beroende på 
vilka funktioner som används.
 
• Under förhållandena som beskrivs nedan förbrukas ström 
hela tiden och batteriet laddas ur snabbt.
 
• När zoomen används hela tiden.
 
• När avtryckaren trycks ner halvvägs fl era gånger 
i fotograferingsläget (autofokus aktiveras).
 
• En bild visas på skärmen under en längre tid.
 
• När kameran är ansluten till en skrivare.