Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
80 SV
Varning
Varning
Ej tillåten fotografering eller användning av upphovsrättsskyddat 
material kan kränka tillämpliga upphovsrättslagar. Olympus tar 
inget ansvar för otillåten fotografering, användning eller andra 
åtgärder som kan kränka rättigheterna för upphovsrättsägare.
Kommentar om upphovsrätt
Kommentar om upphovsrätt
Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta skriftliga material 
eller denna programvara får reproduceras eller användas 
i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, 
inklusive fotokopiering, inspelning eller användning av någon 
typ av informationslagring eller informationsinhämtningssystem, 
utan föregående skriftligt godkännande från Olympus. Ingen 
ansvarsskyldighet accepteras vad gäller användningen 
av informationen som fi nns i detta skriftliga material 
eller programvaran, eller för skador som uppstår genom 
användningen av informationen som fi nns häri. Olympus 
förbehåller sig rätten att ändra funktionerna och innehållet 
i detta dokument eller programvaran efter eget godtycke och 
utan föregående meddelande.
FCC-meddelande
FCC-meddelande
 
• Störning av radio och TV
 
• Ändringar eller modifi eringar som inte uttryckligen godkänns 
av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda 
utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits följa 
gränserna för en Klass B-digitalenhet, enligt del 15 i FCC-
reglerna. Dessa gränser är framtagna för att ge ett rimligt 
skydd mot störningar i bostäder.
 
• Denna utrustning genererar, använder och kan sända 
ut radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras 
och används enligt instruktionerna, orsaka störningar på 
radiokommunikationer.
 
• Det fi nns dock inga garantier för att störning inte kommer att 
inträffa för en viss installation. Om denna utrustning orsakar 
störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket man kan 
fastställa genom att sätta på och stänga av utrustningen, 
rekommenderas användaren att försöka åtgärda störningen 
med en eller fl era av följande åtgärder:
 
• Justera eller fl ytta mottagningsantennen.
 
• Öka avståndet mellan kameran och mottagaren.
 
• Anslut utrustningen till ett vägguttag som är på en annan 
strömkrets än den som mottagaren använder.
 
• Kontakta din återförsäljare eller en radio/TV-tekniker för att 
få hjälp. Enbart USB-kabeln som följer med från OLYMPUS 
ska användas för att ansluta kameran till persondatorer med 
USB-port.
Ej auktoriserade ändringar eller anpassningar av denna 
utrustning upphäver användarens rätt att bruka denna produkt.
För kunder i Nord- och Sydamerika
För kunder i Nord- och Sydamerika
För kunder i USA
Försäkran om överensstämmelse
Modellnummer: SZ-17
Varumärke: OLYMPUS
Ansvarande utgivare:
Adress: 
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, 
Center Valley, PA 18034-0610, USA
Telefonnummer:  484 896 50 00
Produkten har testats och motsvarar FCC-standard
FÖR ANVÄNDNING PÅ KONTORET ELLER I HEMMET
Produkten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. 
Användning sker enligt följande två villkor:
(1) Den här produkten får inte orsaka skadlig störning.
(2) Den här produkten måste acceptera mottagna störningar, 
även om det leder till oönskad funktion.
För kunder i KANADA
Denna klass B digitala apparat överensstämmer med 
kanadensiska ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
OLYMPUS GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTI – 
PRODUKTER FÖR BILDÅTERGIVNING
Olympus garanterar att bifogade bildåtergivningsprodukter från 
Olympus® samt relaterade tillbehör från Olympus® (var och en 
kallad för en »Produkt» och tillsammans kallade »Produkter») är 
felfria avseende material och tillverkning vid normal användning 
och normalt underhåll under en period av ett (1) år efter 
inköpsdatum. 
Om någon Produkt visar sig vara defekt inom den ettåriga 
garantiperioden måste kunden returnera den defekta Produkten 
till ett Olympus-servicecenter i enlighet med förfarandet nedan 
(se »GÖR SÅ HÄR NÄR REPARATION KRÄVS»).
Olympus kommer på det sätt man själva väljer att reparera, 
ersätta eller justera den defekta Produkten, förutsatt att 
Olympus undersökning och fabrikskontroll visar att (a) sådan 
defekt uppkommit under normal och korrekt användning och 
att (b) Produkten omfattas av denna begränsade garanti.
I enlighet med detta ska reparation, ersättning eller justering av 
defekta Produkter vara Olympus enda åtagande och kundens 
enda ersättning.