Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
81
SV
Kunden är skyldig att betala för frakt av Produkter till Olympus-
servicecenter.
Olympus ska inte vara skyldiga att utföra förebyggande 
underhåll, installation, avinstallation eller underhåll.
Olympus förbehåller sig rätten att (i) använda reparerade, 
renoverade och/eller användbara begagnade delar (som 
uppfyller Olympus kvalitetskrav) för garanti- eller andra 
reparationer och (ii) att utföra interna och/eller externa ändringar 
av design och/eller funktion på eller i sina Produkter utan 
skyldighet att införliva sådana ändringar på eller i Produkterna.
DETTA OMFATTAS INTE AV DENNA 
BEGRÄNSADE GARANTI
Det som utesluts från denna begränsade garanti och som inte 
garanteras av Olympus på något sätt, varken uttryckligen, 
underförstått eller enligt lag, är:
(a)  produkter och tillbehör som inte tillverkats av Olympus och/
eller som inte är märkta med varumärket »OLYMPUS» 
(garantins omfattning för produkter och tillbehör från andra 
tillverkare, som kan distribueras av Olympus, ansvarar 
tillverkarna av sådana produkter och tillbehör för i enlighet 
med sådana tillverkargarantiers villkor och varaktighet);
(b)  en Produkt som demonterats, reparerats, ändrats 
eller modifi erats av andra personer än Olympus egen 
auktoriserade servicepersonal, såvida inte reparation utförd 
av andra skriftligen beviljats av Olympus;
(c)  defekter eller skada på Produkterna till följd av slitage, 
missbruk, ovett, försumlighet, sand, vätskor, slag, olämplig 
förvaring, underlåtenhet att utföra regelbundna funktioner 
eller underhåll, läckande batteri, användning av tillbehör 
av annat märke än »OLYMPUS», kringutrustning, 
förbrukningsartiklar eller reservdelar, eller användning av 
Produkterna i kombination med inkompatibla enheter;
(d) programvaror;
(e)  kringutrustning och förbrukningsvaror (inklusive men inte 
begränsat till lampor, bläck, papper, fi lm, utskrifter, negativ, 
kablar och batterier); och/eller
(f)  Produkter som inte har ett rätt placerat eller registrerat 
Olympus-serienummer, såvida det inte är en modell för 
vilken Olympus inte placerar eller registrerar serienummer.
UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM BESKRIVS 
OVAN FRAMSTÄLLER INTE, OCH FRÅNSÄGER SIG 
OLYMPUS ALLA FRAMSTÄLLANDEN, VILLKOR OCH 
GARANTIER GÄLLANDE PRODUKTERNA, OAVSETT 
OM DE ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA, UTTRYCKTA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ELLER SOM UPPKOMMER 
GENOM LAGSTIFTNING, FÖRORDNING, KOMMERSIELL 
ANVÄNDNING ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL GARANTI ELLER FRAMSTÄLLAN OM 
PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET, HÅLLBARHET, DESIGN, 
FUNKTION ELLER SKICK (ELLER NÅGON DEL AV 
DESAMMA) ELLER PRODUKTERNAS SÄLJBARHET ELLER 
DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, ELLER 
I RELATION TILL INTRÅNG PÅ PATENT, UPPHOVSRÄTT 
ELLER ANNAN ÄGANDERÄTT SOM ANVÄNDS ELLER 
INKLUDERAS DÄRI.
OM NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER 
ENLIGT LAGEN ÄR DE BEGRÄNSADE TILL DENNA 
BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSTID.
VISSA STATER ACCEPTERAR INTE 
ANSVARSFRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV 
GARANTIER OCH/ELLER ANSVARSSKYLDIGHET, SÅ 
DÄRFÖR GÄLLER EVENTUELLT INTE FRISKRIVNINGARNA 
OCH UNDANTAGEN OVAN.
KUNDEN KAN OCKSÅ HA ANDRA OCH/ELLER 
YTTERLIGARE RÄTTIGHETER OCH RÄTT TILL 
ERSÄTTNING SOM VARIERAR MELLAN OLIKA STATER.
KUNDEN BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ATT 
OLYMPUS INTE SKALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR 
EVENTUELLA SKADOR SOM KUNDEN KAN ÅDRA SIG 
TILL FÖLJD AV FÖRSENAD LEVERANS, PRODUKTFEL, 
PRODUKTUTFÖRANDE, VAL ELLER PRODUKTION, BILD- 
ELLER DATAFÖRLUST ELLER FÖRSÄMRING ELLER AV 
ANNAN ORSAK, OAVSETT OM ANSVARSSKYLDIGHETEN 
BEDYRAS I KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE 
FÖRSUMLIGHET OCH STRIKT PRODUKTANSVAR) ELLER 
ANNAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OLYMPUS 
HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, 
OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR 
AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL 
FÖRLORAD VINST ELLER ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET), 
OAVSETT OM OLYMPUS SKA VARA MEDVETNA OM 
MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN POTENTIELL FÖRLUST 
ELLER SKADA ELLER INTE.