Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
82 SV
Framställan eller garantier som lämnats eller gjorts av en person, 
inklusive men inte begränsat till återförsäljare, representanter, 
försäljare eller agenter för Olympus, som inte är konsekventa 
med, eller som strider mot eller inte nämns i denna begränsade 
garanti, ska inte vara bindande för Olympus om de inte skriftligen 
godkänts av en uttryckligen auktoriserad tjänsteman vid Olympus.
Denna begränsade garanti är det kompletta och exklusiva 
garantiyttrande som Olympus lämnar avseende Produkterna, 
och det ska ersätta alla tidigare och samtida muntliga 
eller skriftliga avtal, överenskommelser, erbjudanden och 
meddelanden i detta ämne.
Denna begränsade garanti gäller enbart för den ursprungliga 
kunden och kan inte överlåtas eller tillskrivas.
GÖR SÅ HÄR NÄR REPARATION KRÄVS
Kunden måste överföra alla bilder eller annan information som 
sparats på en Produkt till ett annat lagringsmedium, och/eller 
plocka ut eventuell fi lm ur Produkten innan Produkten skickas 
till Olympus för reparation.
OLYMPUS SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER 
HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ATT SPARA, BEHÅLLA ELLER 
BEVARA BILDER ELLER DATA SOM SPARATS PÅ EN 
PRODUKT OCH SOM MOTTAGITS FÖR REPARATION, ELLER 
FÖR EVENTUELL FILM SOM FINNS I EN PRODUKT SOM 
MOTTAGITS FÖR REPARATION. OLYMPUS SKA DESSUTOM 
INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR OM 
EN BILD ELLER DATA FÖRLORAS ELLER SKADAS NÄR 
REPARATION UTFÖRS (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING 
TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGA 
ELLER SPECIELLA SKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER 
ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET), ÄVEN OM OLYMPUS SKA ELLER 
BORDE VARA MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN 
POTENTIELL FÖRLUST ELLER SKADA.
Emballera Produkten noga med mycket vadderande material 
för att förhindra fraktskador och leverera den antingen till den 
auktoriserade Olympus-återförsäljare som sålde Produkten, 
eller som rekommenderat och försäkrat paket till något av våra 
Olympus-servicecenter.
När Produkter returneras för reparation ska ditt paket innehålla 
följande:
1  Försäljningskvitto med datum och plats för köpet.
2  Kopia av denna begränsade garanti med Produktens 
serienummer angivet (såvida det inte är en Produkt för 
vilken Olympus inte anger eller registrerar serienummer).
3  En detaljerad beskrivning av problemet.
4  Provutskrifter, negativ, digitala utskrifter (eller fi ler på en 
skiva) om sådana fi nns och gäller problemet.
När reparationen är utförd kommer Produkten att returneras 
till dig.
VART SKICKAR MAN PRODUKTEN FÖR 
REPARATION
Se »GLOBAL GARANTI» för närmsta servicecenter.
INTERNATIONELL GARANTIREPARATION
Internationell garantireparation omfattas av denna garanti.
För kunder i Europa
För kunder i Europa
»CE»-märket visar att produkten 
följer den europeiska standarden för 
säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och 
kundskydd. Kameror med »CE»-märke 
är avsedda för försäljning i Europa.
Denna symbol [överkorsad soptunna 
med hjul enligt WEEE, bilaga IV] 
betyder att elektriska och elektroniska 
produkter ska avfallssorteras 
i EU-länderna.
Släng inte produkten i hushållsavfallet.
Lämna produkten till återvinning när 
den ska kasseras.
Denna symbol [överkorsad soptunna 
med hjul enligt direktiv 2006/66/EC, 
bilaga II] betyder kasserade batterier 
ska avfallssorteras i EU-länderna.
Släng inte batterierna med 
hushållsavfallet. Använd de 
uppsamlings- och återvinningssystem 
som fi nns i ditt land när du kasserar 
batterierna.