Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
83
SV
Garanti
1  Om den här produkten visar sig vara defekt trots att 
den har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftliga 
instruktionerna för skötsel och användning), under den 
tillämpliga nationella garantiperioden och om den har 
inhandlats hos en auktoriserad återförsäljare av Olympus 
inom marknadsområdet för Olympus Europa SE & Co. KG, 
vilket fastställs på webbplatsen: http://www.olympus.com, 
kommer den här produkten att repareras eller, om Olympus 
anser så, bytas ut utan extra kostnad. För att garantin 
ska gälla måste kunden ta med produkten innan tillämplig 
nationell garantiperiod är över till den återförsäljare där 
produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer 
som ligger inom marknadsområdet för Olympus Europa SE 
& Co. KG (se http://www.olympus.com). Under den ettåriga 
världsomfattande garantin kan kunden lämna in produkten 
på valfri Olympus-servicestation. Observera att det inte fi nns 
Olympus-servicestationer i alla länder.
2  Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller 
en auktoriserad Olympus-servicestation på egen risk och 
ansvarar för alla kostnader som kan uppstå i samband 
med transporten.
Garanti
1  »OLYMPUS IMAGING CORP.» tillhandahåller en ettårig 
världsomfattande garanti. Denna världsomfattande garanti 
måste uppvisas på en auktoriserad Olympus-servicestation 
innan reparation enligt garantivillkoren kan utföras. Garantin 
gäller endast under förutsättning att garantibevis och 
inköpskvitto kan uppvisas på Olympus-servicestationen. 
Observera att denna garanti gäller utöver kundens 
nationellt, lagstadgade rättigheter och påverkar inte de 
konsumenträttigheter som nämns ovan.
2  Den här garantin gäller inte under följande omständigheter 
och kunden kommer att få betala för reparationerna, även för 
defekter som uppstår inom garantitiden som beskrivs ovan.
a.  Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex. 
om produkten används på ett sätt som inte beskrivs 
i bruksanvisningen etc).
b. Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar, 
rengöring etc. som utförs av någon annan än Olympus 
eller en auktoriserad Olympus-servicestation.
c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar 
ner, stötar etc. när produkten har köpts.
d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv, 
översvämning, oväder, andra naturkatastrofer, föroreningar 
av miljön och ojämn strömtillförsel.
e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt 
(hög temperatur, hög luftfuktighet, nära insektsmedel som 
t.ex. naftalin eller skadliga ämnen (läkemedel, droger)), 
sköts felaktigt etc.
f.  Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.
g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. tränger in 
i produkten.
h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med 
produkten.
i.  När garantibeviset har ändrats med avseende på år, 
månad och dag då produkten köptes, kundens namn, 
återförsäljarens namn och serienummer.
j.  När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans med 
garantibeviset.
3  Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för 
tillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.
4  Olympus ansvar under garantin sträcker sig endast till att 
reparera och byta ut produkten. Olympus ansvarar inte under 
garantin för indirekta skador eller följdskador av något slag 
som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta 
gäller särskilt om objektiv, fi lmer, annan utrustning eller 
tillbehör som används med produkten förloras eller skadas 
eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller 
dataförlust. Gällande regler och lagar berörs inte av detta.
Garantins giltighet
1  Den här garantin gäller endast om garantibeviset har 
kompletterats av Olympus eller en auktoriserad återförsäljare 
eller om det fi nns annan dokumentation som styrker detta. Se 
därför till att ditt namn, återförsäljarens namn, serienummer 
och år, månad och dag då produkten köptes har fyllts i på 
garantibeviset eller att originalräkningen eller kvittot (där 
återförsäljarens namn, inköpsdatum och produkttyp fi nns 
med) bifogas garantibeviset. Olympus förbehåller sig rätten 
att inte utföra service utan extra kostnad om garantibeviset 
inte är komplett eller om ovan nämnda dokumentation inte 
fi nns med eller om informationen inte är komplett eller är 
ogiltig.
2  Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersom du inte 
kan få ett nytt.
*  Referera till listan på webbplatsen http://www.olympus.com 
där Olympus auktoriserade servicenätverk fi nns angivet.