Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
84 SV
För kunder i Asien
För kunder i Asien
Garanti
1  Om den här produkten visar sig vara defekt, trots att 
den har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftliga 
instruktionerna för skötsel och användning), under en period 
på upp till ett år efter inköpsdatumet, reparerar eller byter 
Olympus ut produkten utan kostnad. För att garantin ska 
gälla måste kunden ta med produkten och detta garantibevis 
innan garantiperioden på ett år är över till den återförsäljare 
där produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer 
som anges i anvisningarna och begära nödvändiga 
reparationer.
2  Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller 
en auktoriserad Olympus-servicestation på egen risk och 
ansvarar för alla kostnader som kan uppstå i samband med 
transporten.
3  Den här garantin gäller inte under följande omständigheter 
och kunden kommer att få betala för reparationerna, även 
för defekter som uppstår inom den ettåriga garantitiden som 
beskrivs ovan.
a.  Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex. 
om produkten används på ett sätt som inte beskrivs i 
bruksanvisningen etc).
b.  Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar, 
rengöring etc. som utförs av någon annan än Olympus 
eller en auktoriserad Olympus-servicestation.
c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar 
ner, stötar etc. när produkten har köpts.
d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv, 
översvämning, oväder, andra naturkatastrofer, föroreningar 
av miljön och ojämn strömtillförsel.
e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt 
(hög temperatur, hög luftfuktighet, nära insektsmedel som 
t.ex. naftalin eller skadliga ämnen (läkemedel, droger)), 
sköts felaktigt etc.
f.  Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.
g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. tränger in 
i produkten.
h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med 
produkten.
i.  När garantibeviset har ändrats med avseende på år, 
månad och dag då produkten köptes, kundens namn, 
återförsäljarens namn och serienummer.
j.  När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans med 
garantibeviset.
4  Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för 
tillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.
5  Olympus enda ansvar enligt denna garanti ska begränsas 
till att reparera eller byta ut produkten och undantar 
ansvarskyldighet för indirekta eller följdskador av något slag 
som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta 
gäller särskilt om objektiv, fi lmer, annan utrustning eller 
tillbehör som används med produkten förloras eller skadas 
eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller 
dataförlust.
Observera!
1  Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar inte kundens 
lagstadgade rättigheter.
2  Om du har frågor beträffande denna garanti, kontaktar 
du någon av de Olympus servicestationer som anges i 
anvisningarna.
Garantins giltighet
1  Denna garanti är endast giltig om garantibeviset har fyllts 
i av Olympus eller återförsäljaren. Se till att ditt namn, 
återförsäljarens namn, serienummer samt år, månad och 
datum för inköpet har fyllts i.
2  Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersom du inte 
kan få ett nytt.
3  Alla reparationsanspråk från en kund i samma land som 
produkten köptes ska vara föremål för villkoren enligt den 
garanti som utfärdats av Olympus-distributören i det landet. 
Om den lokala Olympus-distributören inte utfärdar en separat 
garanti eller om kunden inte befi nner sig i det land där 
produkten köptes ska villkoren i den världsomspännande 
garantin gälla.
4  Där det är tillämpligt, gäller denna garanti över hela världen. 
De Olympus servicestationer som anges i denna garanti 
kommer att gärna infria garantin.
*  Se den bifogade listan över Olympus auktoriserade 
servicenätverk.
Friskrivningsklausul
Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig 
uttryckligen eller underförstått, för eller rörande något innehåll 
i detta skriftliga material eller programvaran, och ska under inga 
förhållanden vara ansvarsskyldigt för några underförstådda 
säljbarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för ett visst 
syfte eller för eventuella följdskador eller indirekta skador 
(inklusive men inte begränsat till skador rörande förlust 
av affärsvinster, avbruten affärsverksamhet och förlust 
av affärsinformation) som uppstår genom användningen 
eller oförmågan att använda detta skriftliga material eller 
programvaran. I vissa länder är det inte tillåtet att utesluta eller 
begränsa ansvarsskyldigheten för följdskador eller indirekta 
skador, så det är möjligt att ovanstående begränsningar inte 
gäller för dig.