Fujifilm FinePix S9400W 16408199 User Manual (pl)

Download
DIGITAL CAMERA
FINEPIX Seria S9400W
FINEPIX Seria S9200
FINEPIX Seria S9100
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniej-
szym podręczniku opisano, jak używać apara-
tu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego 
oprogramowania. Przed rozpoczęciem użyt-
kowania aparatu dokładnie i ze zrozumieniem 
przeczytaj podręcznik oraz ostrzeżenia z roz-
działu „Dla własnego bezpieczeństwa” (
P ii).
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, 
odwiedź naszą witrynę internetową znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
BL04513-100
PL
Sieci bezprzewodowe
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania 
i odtwarzania
Więcej o fotografowaniu
Więcej o odtwarzaniu
Filmy
Połączenia
Menu
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik