Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-6
Korisnički priručnik
Sljedeći podaci vrijede samo za države članice EU:
Zbrinjavanje dotrajalih proizvoda
Simbol s prekriženom kantom za smeće na kotačima pokazuje da 
se proizvod mora zbrinuti odvojeno od kućnog otpada. Ugrađene 
baterije i akumulatori mogu se zbrinuti s proizvodom. Oni će biti 
razdvojeni u reciklažnim centrima. Crna traka označava da je 
proizvod ušao na tržište nakon 13. kolovoza 2005.
Sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, 
pomažete pravilnom načinu zbrinjavanja proizvoda i baterija te 
na taj način pomažete sprječavanju štetnih posljedica za okoliš i 
zdravlje čovjeka. 
Detaljnije podatke o programima za prikupljanje i recikliranje u vašoj 
zemlji, potražite na našoj web stranici  
(
) ili stupite u vezu s 
vašom gradskom lokalnom upravom ili trgovinom u kojoj ste kupili 
proizvod.
Zbrinjavanje baterija i/ili akumulatora
Simbol prekrižene kante za smeće s kotačima označava da 
baterije i/ili akumulatore treba prikupljati i zbrinjavati odvojeno od 
kućanskog otpada.
Ako baterija ili akumulator sadrže veće količine olova (Pb), žive 
(Hg) i/ili kadmija (Cd) nego je to definirano u direktivi o baterijama 
(2006/66/EZ), onda će se kemijski znakovi za olovo (Pb), živu (Hg) 
i/ili kadmij (Cd) pojaviti dolje prekriženi na simbolu kante za smeće 
na kotačima. 
Sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju baterija, pomažete 
pravilnom načinu zbrinjavanja proizvoda i baterija te na taj način 
pomažete sprječavanju štetnih posljedica za okoliš i zdravlje čovjeka. 
Detaljnije podatke o programima za prikupljanje i recikliranje u vašoj 
zemlji, potražite na našoj web stranici  
(
) ili stupite u vezu s 
vašom gradskom lokalnom upravom ili trgovinom u kojoj ste kupili 
proizvod.