Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-5
Uživatelská příručka
Další prostředí bez souvislosti s EMC
 
Venkovní použití: Jako typické domácí/kancelářské zařízení nemá tento 
produkt žádnou zvláštní odolnost proti vniknutí vlhkosti a proti silným nárazům. 
 
Explozivní atmosféra: Použití tohoto produktu v takovémto speciálním 
pracovním prostředí (Ex) není dovoleno.
Bezdrátová zařízení a vaše zdraví
Bezdrátové produkty, stejně jako ostatní radiové produkty, vysílají 
elektromagnetické vlnění o určité frekvenci. Úroveň energie vysílané 
bezdrátovými produkty je ale mnohem nižší, než u jiných radiokomunikačních 
zařízení, například mobilních telefonů. Jelikož bezdrátové produkty pracují 
podle vodítek daných bezpečnostními standardy a doporučeními pro 
bezpečnost rádiových frekvencí, společnost TOSHIBA věří, že je jejich 
používání pro zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení jsou výsledkem 
shody mezi členy vědecké komunity a pramení z diskuse mezi výbory, 
složenými z vědců, kteří neustále revidují a interpretují rozsáhlou vědeckou 
literaturu. V některých případech může být použití bezdrátových produktů 
omezeno správcem budovy, provozovatelem dopravního prostředku, 
nebo zodpovědnými představiteli příslušné organizace. Je tomu tak například:
 
při používání zařízení bezdrátových produktů na palubě letadel nebo
 
v jakémkoli jiném prostředí, kde může dojít k nebezpečnému rušení jiných 
důležitých zařízení či spojení. Pokud si nejste jisti, jaká pravidla platí 
pro používání bezdrátových zařízení v určité organizaci nebo v určitém 
prostředí (např. na letišti), požádejte o povolení
REACH
Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:
REACH - Prohlášení o shodě
1. června 2007 vstoupilo v platnost nové chemické nařízení Evropské unie 
(EU) s názvem REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction 
of Chemicals - Registrace, hodnocení, schvalování a zákazy chemikálií). 
Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým 
zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s 
předpisem REACH.
Navštivte následující webové stránky  
, kde jsou uvedeny informace o 
uvádění látek v našich výrobcích, které jsou uvedeny v kandidátském seznamu 
podle článku 59(1) Předpisu (EC) č. 1907/2006 („REACH“) a mají koncentraci 
vyšší než 0,1 % hmotnostních.