Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-6
Uživatelská příručka
Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:
Likvidace produktů
Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby znamená, že produkty je 
nutné sbírat a likvidovat odděleně od domácího odpadu. Vložené 
baterie a akumulátory je možné likvidovat společně s produktem. 
Budou odděleny v recyklačním střediscích. Černý pruh znamená, 
že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005. 
Svou účastí na odděleném sběru produktů a baterií pomáháte 
zajistit správnou likvidaci produktů a baterií a tím pomáháte 
předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví. 
Chcete-li získat podrobnější informace o sběru a recyklačních 
programech ve vaší zemi, navštivte naše webové stránky  
(
) nebo se obraťte na místní 
úřady nebo na obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Likvidace baterií a akumulátorů
Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby znamená, že baterie 
a akumulátory je nutné sbírat a likvidovat odděleně od 
domácího odpadu.
Jestliže baterie nebo akumulátor obsahují více než je uvedená 
hodnota olova (Pb), rtuti (Hg) nebo kadmia (Cd) dle definice 
nařízení o bateriích (2006/66/EC), pak pod symbolem přeškrtnuté 
nádoby na odpad budou uvedeny chemické symboly pro olovo 
(Pb), rtuť (Hg) nebo kadmium (Cd). 
Svou účastí na odděleném sběru baterií pomáháte zajistit správnou 
likvidaci produktů a baterií a tím pomáháte předcházet potenciálním 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 
Chcete-li získat podrobnější informace o sběru a recyklačních 
programech ve vaší zemi, navštivte naše webové stránky  
(
) nebo se obraťte na místní 
úřady nebo na obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.