Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-5
Brukerhåndbok
Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC
 
Utendørsbruk: Som vanlig hjemme-/kontorutstyr har ikke dette produktet 
spesiell motstand mot fuktighetsinntrengning, og er ikke støtsikker. 
 
Eksplosiv atmosfære: Bruk av dette produktet i slike spesielle driftsmiljøer 
(Ex) er ikke tillatt.
Trådløse enheter og helse
Trådløse produkter avgir, i likhet med andre radiosendere, elektromagnetisk 
radiofrekvensenergi. Energinivået som avgis er likevel langt lavere enn den 
elektromagnetiske energien som avgis av andre trådløse enheter, for eksempel 
mobiltelefoner. Siden trådløse produkter opererer innenfor retningslinjene 
som er definert av sikkerhetsstandarder og anbefalinger for RF-sikkerhet, 
er det TOSHIBAs overbevisning at trådløse produkter er trygge å bruke og 
ikke representerer noen helsefare for brukerne. Aktuelle sikkerhetsstandarder 
og anbefalinger gjenspeiler rådende kunnskap fra vitenskapelig hold og 
konklusjoner etter drøftelser i paneler og komiteer i vitenskapelige miljøer 
som kontinuerlig gjennomgår og tolker det omfattende vitenskapelige 
forskningsmaterialet. I noen situasjoner eller miljøer kan bruken av trådløse 
produkter være begrenset av eiendomsforvalter eller ansvarlige representanter 
for virksomheten på stedet. Slike situasjoner kan for eksempel omfatte:
 
bruk av trådløse produkter om bord i fly, eller
 
bruk av utstyret i andre miljøer der faren for forstyrrelse av andre 
elektroniske enheter kan anses eller oppfattes som å være til stede og 
utgjøre en risiko. Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder for bruk av 
trådløse enheter i bestemte organisasjoner eller miljøer (f.eks. en flyplass), 
bør du be om tillatelse
REACH
Følgende informasjon gjelder bare for EU-land:
Erklæring om REACH-krav
Det nye europeiske kjemikalieregelverket, REACH (registrering, evaluering, 
autorisasjon og begrensning av kjemikalier), trådte i kraft 1 juni 2007. 
Toshiba vil overholde alle REACH-krav og er forpliktet til å gi kunder 
informasjon om kjemiske stoffer i produktene våre i henhold til REACH-
regelverket.
Se følgende webområde 
 
for informasjon om forekomsten av stoffer i produktene våre i kandidatlisten 
i henhold til artikkel 59(1) i regulativ (EC) nr. 1907/2006 (“REACH”) i en 
vektkonsentrasjon over 0,1 %.