Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-2
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika
Spis treści
Wprowadzenie
Witamy i dziękujemy za wybór produktu firmy TOSHIBA. 
Produkt firmy TOSHIBA jest dostarczany z dwoma podręcznikami:
a) podręcznik Szybkie wprowadzenie,
b) kompletny Podręcznik użytkownika w formacie PDF.
Należy przeczytać ten podręcznik i zachować go razem z dokumentacją 
produktu w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1.  Upuszczenie, deformacja lub demontaż kamery/pilota zdalnego sterowania 
powoduje anulowanie gwarancji.
2.  Nie wolno narażać kamery/pilota zdalnego sterowania na oddziaływanie 
wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego. Może to 
być przyczyną uszkodzenia kamery/pilota zdalnego sterowania.
3.  Kamera może być ciepła podczas użytkowania w trybie ciągłym. Jeżeli 
będzie to konieczne, wbudowane zabezpieczenie automatycznie wyłączy 
urządzenie, aby ochronić je przed przegrzaniem. W takim wypadku należy 
poczekać na ochłodzenie kamery przed ponownm użyciem.
4.  Należy ostrożnie korzystać z kamery/pilota zdalnego sterowania. Nie 
wolno wywierać znacznego nacisku na obudowę kamery/pilota zdalnego 
sterowania.
5.  Ze względu na bezpieczeństwo należy unikać korzystania z kamery/pilota 
zdalnego sterowania podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych.
6.  Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów dostarczonych przez producenta.
7.  Nie wolno używać zasilaczy AC/DC innych niż dostarczone z tym 
urządzeniem*, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; WEJŚCIE: 100–240 V~, 
50–60 Hz, Maks. 1,0 A, Klasa II; WYJŚCIE: 5,0 V d.c., 1 A, LPS) 
8.  Kamerę/pilota zdalnego sterowania należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
Przestrogi dotyczące korzystania z kamery w wodzie 
(w osłonie wodoszczelnej)
•  Kamera bez osłony nie jest wodoszczelna. Jest ona wodoszczelna tylko 
w osłonie. 
•  Wodoszczelność osłony dotyczy tylko wody słodkiej i morskiej, a nie 
substancji do czyszczenia, chemikaliów, wody o zwiększonej zawartości 
związków mineralnych itd. W przypadku rozlania cieczy należy natychmiast 
zetrzeć ciecz.
•  Należy upewnić się, że klapka obudowy wodoszczelnej jest zamknięta, 
a zatrzask prawidłowo zablokowany.
•  Nie wolno zanurzać w wodzie na głębokość większą niż 60 metrów.
•  Należy chronić kamerę przed dużym ciśnieniem wody.
•  Nie wolno zanurzać w wodzie na ponad 1,5 godziny.
•  Nie wolno otwierać i zamykać klapki osłony wówczas, gdy kamera jest 
wilgotna lub zanurzona w wodzie.