Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-4
Podręcznik użytkownika
PRZESTROGA
KORZYSTANIE Z BATERII NIEODPOWIEDNIEGO TYPU MOŻE BYĆ 
PRZYCZYNĄ WYBUCHU.
ZUŻYTE BATERIE NALEŻY LIKWIDOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI.
Pomoc techniczna firmy TOSHIBA
Dodatkowe informacje
Aby uzyskać najnowsze aktualizacje sterowników, podręczniki użytkownika 
i odpowiedzi na często zadawane pytania, należy skorzystać ze strony opcji 
i pomocy technicznej firmy TOSHIBA:
Odwiedź witrynę 
  
w celu uzyskania numerów linii informacyjnych firmy TOSHIBA.
Informacje dotyczące przepisów
Zgodność z dyrektywami WE
Na tym produkcie umieszczono symbol CE zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. 
Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym 
Produkcie jest firma Toshiba Europe GmbH z siedzibą 
w Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Niemcy. Kopię oficjalnej 
Deklaracji zgodności można uzyskać z witryny internetowej 
Środowisko pracy
Zgodność elektromagnetyczna (EMC) tego produktu została zweryfikowana 
w typowych warunkach użytkowania tej kategorii produktów w tzw. 
środowisku mieszkalnym, komercyjnym i przemysłu lekkiego. Inne 
środowiska nie zostały zweryfikowane przez firmę Toshiba, a użycie tego 
produktu w tych środowiskach może być ograniczone lub niezalecane. 
Potencjalne konsekwencje użycia produktu w środowiskach, które nie 
zostały zweryfikowane, mogą być następujące: zakłócenia funkcjonowania 
innych produktów lub tego produktu w pobliżu łącznie z tymczasowym 
nieprawidłowym funkcjonowaniem lub utratą/zniszczeniem danych. Przykład 
środowisk, które nie zostały zweryfikowane, i odpowiednie porady:
 
Środowisko przemysłowe (np. korzystające przede wszystkim z 3-fazowej 
sieci 380 V): Zakłócenia działania tego produktu na skutek silnych pól 
elektromagnetycznych zwłaszcza w pobliżu dużych urządzeń lub modułów 
zasilających.
 
Środowisko medyczne: Zgodność z dyrektywą dotyczącą produktów 
medycznych nie została zweryfikowana przez firmę Toshiba, dlatego nie 
można używać tego produktu jako wyposażenie medyczne bez dodatkowej 
weryfikacji. Problemy nie powinny występować w przypadku użytkowania