Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-6
Podręcznik użytkownika
Firma Toshiba będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi wymaganiami REACH 
i udostępniać naszym klientom informacje dotyczące substancji chemicznych 
wykorzystywanych w naszych produktach zgodnie z przepisami REACH.
Należy skorzystać z witryny 
 
w sieci Web, aby uzyskać informacje dotyczące wykorzystywanych w naszych 
produktach substancji uwzględnionych na liście zgodnej z artykułem 59(1) 
przepisów (WE) nr 1907/2006 („REACH”) w stężeniu ponad 0,1 % (wagowo).
Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE:
Utylizacja zużytych produktów
Przekreślona ikona kosza oznacza, że nie wolno gromadzić 
i utylizować zużytych produktów razem z odpadami komunalnymi. 
Zintegrowane baterie i akumulatory można utylizować razem z tym 
produktem. Zostaną one wyodrębnione w centrach recyklingu. 
Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek 
po 13 sierpnia 2005 roku. 
Uczestnicząc w programie zbierania zużytych produktów i baterii/
akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji 
produktów i baterii/akumulatorów oraz ograniczenia potencjalnego 
niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. 
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów segregacji 
i utylizacji obowiązujących w danym kraju, należy odwiedź naszą 
witrynę internetową 
 albo 
skontaktować się z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem, 
w którym produkt został zakupiony.
Utylizacja zużytych baterii i/lub akumulatorów
Przekreślona ikona kosza oznacza, że nie wolno gromadzić 
i utylizować zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami 
komunalnymi.
Jeżeli bateria lub akumulator zawiera ołów (Pb), rtęć (Hg) i/lub kadm 
(Cd) w ilości większej niż określona w dyrektywie 2006/66/WE, 
symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) 
są umieszczane poniżej ikony przekreślonego kontenera na odpady.
Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii, można 
przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów i baterii oraz 
ograniczenia potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko 
i zdrowie. 
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów segregacji 
i utylizacji obowiązujących w danym kraju, należy odwiedź naszą 
witrynę internetową 
 albo 
skontaktować się z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem, 
w którym produkt został zakupiony.