Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-6
Korisnički priručnik
Informacije koje slede važe isključivo za korisnike u državama-
članicama EU:
Odlaganje proizvoda na otpad
Znak sa precrtanom kantom za smeće na točkovima označava 
da se proizvodi moraju prikupljati i odlagati na otpad odvojeno od 
otpada domaćinstva. Ugrađene baterije i akumulatori mogu se 
odložiti na otpad zajedno sa proizvodom. Oni će biti razdvojeni 
u centrima za reciklažu. Crna traka ukazuje na to da je proizvod 
plasiran na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine. 
Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija pomoći 
ćete u obezbeđivanju pravilnog odlaganja proizvoda i baterija i time 
pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posledica po prirodnu 
sredinu i ljudsko zdravlje. 
Detaljnije informacije o programima za sakupljanje i recikliranje koji 
postoje u vašoj zemlji potražite na našoj veb lokaciji  
(
) ili kontaktirajte lokalnu 
upravu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje baterija i/ili akumulatora na otpad
Znak sa precrtanom kantom za smeće na točkovima označava da 
se baterije i/ili akumulatori moraju prikupljati i odlagati na otpad 
odvojeno od otpada domaćinstva.
Ukoliko baterija ili akumulator sadrži više od naznačenih količina 
olova (Pb), žive (Hg) i/ili kadmijuma (Cd) u okviru Direktive o 
baterijama (2006/66/ EZ), tada će hemijski simboli za olovo (Pb), 
živu (Hg) i/ili kadmijum (Cd) biti prikazani ispod precrtane kante za 
smeće na točkovima.  
Učešćem u odvojenom prikupljanju baterija pomoći ćete u 
obezbeđivanju pravilnog odlaganja proizvoda i baterija i time 
pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posledica po prirodnu 
sredinu i ljudsko zdravlje. 
Detaljnije informacije o programima za sakupljanje i recikliranje koji 
postoje u vašoj zemlji potražite na našoj veb lokaciji  
(
) ili kontaktirajte lokalnu 
upravu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.