Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-13
Korisnički priručnik
Uključeno napajanje, snimanje video zapisa, isključeno napajanje
1.  Pritisnite i držite dugme za napajanje (uključ./isključ.) na 2 sekunde da 
biste aktivirali kameru.
2.  Uključiće se ekran, na njemu će se prikazati Toshiba ekran dobrodošlice na 
2 sekunde, zatim ulazite u aktivni režim.
3.  Kamera ulazi u podrazumevani režim: video zapis sa aktivnim prikazom od 
1080p/60 fps. Režim je označen ikonom u gornjem levom uglu ekrana, kao 
i LED lampicom statusa.
4.  Pritisnite dugme Record (Snimanje) da biste počeli snimanje video zapisa. 
Ponovo pritisnite dugme za snimanje da zaustavite snimanje video zapisa.
5.  Za isključivanje pritisnite i držite dugme za napajanje na 3 sekunde. 
GLAVNI MENI
U aktivnom video prikazu pritisnite dugme Menu (Meni) da biste ušli u 
glavni meni. Prikazuju se četiri opcije menija: Mode (Režim), Playback 
(Reprodukcija), Mode Settings (Podešavanja režima), Settings (Podešavanja). 
U sledeći nivo možete ući ako izaberete opciju menija sa dugmadima za gore 
i dole, a onda pritisnite dugme za reprodukciju „Playback“ kada se željena 
opcija menija istakne na vrhu ekrana. 
Meni režima
Kada se režim istakne pritisnite dugme Playback (Reprodukcija) i prikazaće 
se opcije režima: Video (Video zapis), Photo (Fotografija), Photo Burst (Paket 
fotografija), Timelapse (Snimanje sa prekidima), Simultaneous Video + Photo 
(Istovremeno snimanje video zapisa i fotografija).