Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-16
Korisnički priručnik
da treperi crveno. Pritisnite dugme Stop na daljinskom upravljaču i kamera 
će prekinuti istovremeno snimanje video zapisa i fotografija, a LED lampica 
statusa će ponovo polako da treperi crveno.
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.
Režim reprodukcije
Kada je istaknut Playback Menu (Meni reprodukcije) pritisnite dugme Playback 
(Reprodukcija) da biste ušli u opcije reprodukcije u kojima možete izabrati 
datoteke medija u različitim režimima video zapisa i fotografija: Video Playback 
(Reprodukcija video zapisa), Photo Playback (Reprodukcija fotografija), 
Timelapse Playback (Reprodukcija snimanja sa prekidima), Photo Burst 
Playback (Reprodukcija paketa fotografija).