Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-21
Korisnički priručnik
Rezolucija video 
zapisa/brzina 
kadrova
FULL HD 1920 x 1080: (30 / 24 fps NTSC)  
(25 / 24 fps PAL) + 8 MP
HD 1280 x 720: (60 fps NTSC) (50 fps PAL) + 2 MP
Interval
5s / 10s / 30s / 60s
Rezolucija 
fotografije
30 fps ili ispod 8 MP
31 - 60 fps 2 MP
61 fps ili više: nijedna fotografija nije podržana
Podešavanja
Kada je istaknuto Settings (Podešavanja) pritisnite dugme Playback 
(Reprodukcija) i ući ćete u meni sa opštim podešavanjima. U okviru ovog 
menija možete da konfigurišete kameru sa osnovnim podešavanjima.
Sva podešavanja možete izabrati pomoću dugmadi za gore i dole. Koristite 
dugme Playback (Reprodukcija) za prebacivanje između različitih opcija.
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.
WI-FI
ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)