Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-2
Používateľská príručka
Používateľská príručka
Obsah
Úvod
Vitajte. Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti TOSHIBA. 
Pre vašu informáciu, váš výrobok TOSHIBA je vybavený dvoma príručkami:
a) Stručnou príručkou a
b) touto rozsiahlou Používateľskou príručkou vo formáte PDF.
Odporúčame, aby ste si túto príručku pozorne prečítali a odložili si ju spolu 
s dokumentmi o produkte pre prípad, že ich v budúcnosti budete potrebovať.
Bezpečnostné pokyny
1.  Kameru a diaľkové ovládanie nevystavujte pádom, neprepichujte ani 
nerozoberajte, inak záruka stratí platnosť.
2.  Kameru a diaľkové ovládanie nevystavujte vysokým teplotám ani 
priamemu slnečnému žiareniu. Ak tak urobíte, môžete kameru a diaľkové 
ovládanie poškodiť.
3.  Kamera sa pri nepretržitom používaní môže zahriať. Z bezpečnostných 
dôvodov je v zariadení vstavaná ochrana pred prehriatím, ktorá v prípade 
potreby automaticky vypne zariadenie. V takom prípade nechajte kameru 
vychladnúť, skôr než sa ju pokúsite znova používať.
4.  S kamerou a diaľkovým ovládaním narábajte opatrne. Netlačte príliš silno 
na telo kamery ani diaľkového ovládania.
5.  Kvôli vlastnej bezpečnosti nepoužívajte kameru ani diaľkové ovládanie 
počas búrky.
6.  Používajte len príslušenstvo dodávané výrobcom.
7.  Nepoužívajte iné napájacie adaptéry ako adaptér dodaný so zariadením*, 
inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; VSTUP: 100 – 240 V~, 
50 – 60 Hz, max. 1,0 A, trieda II; VÝSTUP: 5,0 V, jednosmerný prúd, 1 A, LPS) 
8.  Udržiavajte kameru a diaľkové ovládanie mimo dosahu malých detí.
Upozornenia týkajúce sa používania kamery pod vodou – vo 
vodotesnom puzdre
•  Samotná kamera nie je vôbec vodotesná. Vodotesná je iba po vložení do 
vodotesného puzdra. 
•  Vodotesnosť puzdra sa vzťahuje iba na sladkú a slanú vodu. Nevzťahuje 
sa na čistiace prostriedky, chemikálie, vodu z kúpeľov a pod. V prípade 
ostriekania okamžite utrite akúkoľvek vlhkosť.
•  Skontrolujte, či sú dvierka vodotesného puzdra zatvorené a či je zarážka 
dvierok správne zamknutá.
•  Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 60 m.
•  Kameru nevystavujte vode s vysokým tlakom.