Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-4
Používateľská príručka
UPOZORNENIE
PRI POUŽITÍ NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Podpora spoločnosti TOSHIBA
Potrebujete pomoc?
Pre najnovšie aktualizácie jednotky, príručky používateľa a otázky a odpovede 
navštívte stránku podpory spoločnosti TOSHIBA pre možnosti a služby:
Pozrite si, prosím, 
  
pre čísla horúcej linky spoločnosti TOSHIBA. 
Regulačné informácie
CE zhoda
Tento výrobok nesie označenie CE podľa požiadaviek 
platných smerníc EÚ. Za označenie CE je zodpovedná 
spoločnosť TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 
41460 Neuss, Germany. Kópiu oficiálneho Vyhlásenia o 
zhode si môžete pozrieť na nasledujúcej webovej stránke: 
Pracovné prostredie
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohto výrobku bola schválená typickým 
spôsobom pre túto kategóriu výrobkov pre domáce a komerčné prostredie 
a prostredie ľahkého priemyslu. Všetky ostatné typy pracovného prostredia 
spoločnosť Toshiba neoverovala a použitie tohto výrobku v takomto pracovnom 
prostredí môže byť buď obmedzené, alebo sa neodporúča. Možné dôsledky 
používania tohto výrobku v neschválených pracovných prostrediach: rušenie 
pochádzajúce od iných výrobkov alebo z tohto výrobku v bezprostrednej 
blízkosti bude mať za následok dočasné zlyhanie funkčnosti alebo stratu či 
poškodenie údajov. Príklady neschváleného pracovného prostredia a príslušné 
odporúčania:
 
Priemyselné prostredie (napr. prostredie, kde sa používa hlavne 3-fázové 
napätie 380 V): Nebezpečenstvo rušenia tohto výrobku spôsobené 
možnými silnými elektromagnetickými poľami, hlavne v blízkosti veľkých 
strojových zariadení a elektrární.
 
Zdravotnícke prostredie: Spoločnosť Toshiba neoverovala kompatibilitu so 
smernicami pre zdravotnícke zariadenia, preto tento výrobok nemôže slúžiť 
ako zdravotnícky výrobok bez ďalšieho schválenia. Použitie v bežnom 
kancelárskom prostredí, napr. v nemocniciach, by nemalo byť problémom, 
ak zodpovedná administratíva nevydala žiadne obmedzenia.