Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-5
Používateľská príručka
 
Automobilové prostredie: Prosím, nazrite do príručky k svojmu 
motorovému vozidlu a vyhľadajte poznámky k používaniu tohto zariadenia 
(alebo jeho kategórie).
 
Letecké prostredie: Dodržiavajte pokyny letového personálu týkajúce sa 
obmedzenia použitia tohto výrobku. 
Ďalšie prostredia, ktoré sa nevzťahujú k smernici EMC
 
Vonkajšie použitie: Ako typické domáce/kancelárske zariadenie nemá tento 
výrobok žiadnu špeciálnu odolnosť voči prenikaniu vlhkosti a nie je odolný 
voči silným nárazom. 
 
Explozívna atmosféra: Používanie tohto výrobku v takomto špeciálnom 
pracovnom prostredí (Ex) nie je povolené.
Bezdrôtové zariadenia a vaše zdravie
Bezdrôtové produkty, tak ako iné rádiové zariadenia, emitujú rádiové 
elektromagnetické žiarenie. Úroveň energie emitovanej bezdrôtovými 
produktmi je však oveľa nižšia než elektromagnetická energia emitovaná 
bezdrôtovými zariadeniami, ako sú napr. mobilné telefóny. Pretože výrobky 
využívajúce bezdrôtovú technológiu fungujú podľa predpisov uvedených 
v bezpečnostných smerniciach a odporúčaniach pre rádiové frekvencie, 
spoločnosť TOSHIBA verí, že bezdrôtové produkty sú pre používanie 
spotrebiteľmi bezpečné. Tieto normy a odporúčania odrážajú súhlas vedeckej 
komunity a sú výsledkom diskusií výborov vedcov, ktorí neprestajne skúmajú 
a interpretujú obsiahlu vedeckú literatúru. V niektorých situáciách alebo 
prostrediach môže byť použitie zariadení využívajúcich bezdrôtovú technológiu 
obmedzené vlastníkom budovy alebo zodpovednými predstaviteľmi 
organizácie. Môže ísť napríklad o nasledovné situácie:
 
používanie zariadení využívajúcich technológiu Wireless LAN na palube 
lietadiel alebo
 
v inom prostredí, kde riziko interferencie s inými zariadeniami alebo 
službami je vnímané alebo identifikované ako škodlivé. Ak si nie ste istí 
zásadami, ktoré sa týkajú používania bezdrôtových zariadení v konkrétnej 
organizácii alebo prostredí (napríklad na letiskách), mali by ste požiadať o 
oprávnenie.
REACH
Nasledujúce informácie sú platné len pre členské štáty EÚ:
REACH - vyhlásenie o zhode
Nový predpis Európskej únie (EÚ) o chemikáliách, REACH (Registrácia, 
hodnotenie, schvaľovanie a obmedzenie chemikálií), nadobudol účinnosť 
1. júna 2007. 
Spoločnosť Toshiba splní všetky požiadavky smernice REACH a zaväzuje 
sa poskytovať našim zákazníkom informácie o chemických látkach v našich 
výrobkoch podľa smernice REACH.