Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-6
Používateľská príručka
v kandidátskom zozname v našich výrobkoch podľa článku 59(1) smernice 
Európskej komisie (EC) č. 1907/2006 („REACH“) o koncentrácii nad 0,1 % 
hmotnostných.
Nasledujúce informácie sú platné len pre členské štáty EÚ:
Likvidácia výrobkov
Symbol prečiarknutého smetného koša na kolieskach signalizuje, 
že výrobky sa musia zbierať a likvidovať oddelene od komunálneho 
odpadu. Integrované batérie a akumulátory sa môžu likvidovať 
spolu s výrobkom. Neskôr budú samostatne vytriedené v 
recyklačných strediskách. Čierny pruh signalizuje, že výrobok bol 
umiestnený na trh po 13. auguste 2005.
Podieľaním sa na separovanom zbere výrobkov a batérií pomôžete 
zaistiť správnu likvidáciu výrobkov a batérií, a tým prispejete k 
predchádzaniu potenciálnym negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. 
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklačných programoch vo 
vašej krajine nájdete na našej webovej lokalite  
(
), prípadne sa obráťte na 
miestny úrad alebo obchod, kde ste si výrobok zakúpili.
Likvidácia batérií a/alebo akumulátorov
Symbol prečiarknutého smetného koša na kolieskach signalizuje, 
že batérie a/alebo akumulátory sa musia zbierať a likvidovať 
oddelene od komunálneho odpadu.
Ak batéria alebo akumulátor obsahuje väčšie množstvo olova (Pb), 
ortuti (Hg) a/alebo kadmia (Cd), ako je špecifikované v smernici 
pre batérie (2006/66/ES), budú pod symbolom prečiarknutého 
smetného koša zobrazené chemické značky prvkov olova (Pb), 
ortuti (Hg) a/alebo kadmia (Cd). 
Podieľaním sa na separovanom zbere batérií pomôžete 
zaistiť správnu likvidáciu výrobkov a batérií, a tým prispejete k 
predchádzaniu potenciálnym negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. 
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklačných programoch vo 
vašej krajine nájdete na našej webovej lokalite  
(
), prípadne sa obráťte na 
miestny úrad alebo obchod, kde ste si výrobok zakúpili.