Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-11
Používateľská príručka
Diaľkové ovládanie
1: Tlačidlo Nahrávať/Párovanie
2: Tlačidlo Zastaviť/Režim
3: Dvierka portu USB
4: Zámok dvierok
Tlačidlá
Popis
1
Nahrávať
•  Stlačením a podržaním tlačidla Nahrávať 
zapnite alebo vypnite diaľkové ovládanie.
•  Indikátor LED signalizuje aktuálny 
režim kamery.
•  Stlačením tlačidla Nahrávať vykonáte 
párovanie s kamerou.
2
Zastaviť
•  Stlačením tlačidla Zastaviť môžete zastaviť 
prebiehajúce nahrávanie.
•  V režime zastavenia môžete stláčaním 
tlačidla Zastaviť prepínať medzi režimami.
3
Dvierka portu 
USB
•  Pri používaní diaľkového ovládania 
zatvorte dvierka portu USB.
4
Zámok dvierok •  Posunutím zámku dvierok smerom k 
stredu otvorte dvierka portu USB.
*Ďalšie informácie o párovaní diaľkového ovládania s kamerou nájdete v časti 
Diaľkové ovládanie.
Stav indikátora LED na diaľkovom ovládaní
Stav indikátora LED na 
diaľkovom ovládaní
Činnosť
Bliká na zeleno a červeno (striedavo) Batéria je nabitá na menej než 15 %
Pomaly bliká na červeno
Režim videa
Pomaly bliká na modro
Režim fotografií