Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-12
Používateľská príručka
Stav indikátora LED na 
diaľkovom ovládaní
Činnosť
Bliká na červeno a modro (striedavo) Režim súčasného snímania videa a 
fotografií
Súvisle bliká na červeno
Nahrávanie videa/súčasné snímanie 
videa a fotografií
Súvisle bliká na modro
Časozberné snímanie fotografií
Blikne raz na modro (1 s)
Zhotovenie jednej fotografie/
nepretržité fotografovanie/sériové 
fotografovanie
Blikne raz na bielo
Kamera prijala prevádzkový signál z 
diaľkového ovládania
Bliká na zeleno
Diaľkové ovládanie sa nabíja
Svieti na zeleno
Diaľkové ovládanie je úplne nabité
Vodotesné puzdro
POZNÁMKA
Samotná kamera nie je vôbec vodotesná. Vodotesná je iba po vložení do 
vodotesného puzdra.
Vloženie kamery do vodotesného puzdra:
1.  Posuňte tlačidlo otvorenia a nadvihnite zarážku. Otvorte dvierka 
vodotesného puzdra.
2.  Do vodotesného puzdra vložte kameru.
3.  Zatvorte dvierka vodotesného puzdra a posuňte zarážku do polohy, v ktorej 
sú dvierka zaistené.
4.  Posunutím zarážky nadol zamknite dvierka.
Vybratie kamery z vodotesného puzdra:
1.  Posuňte tlačidlo otvorenia a nadvihnite zarážku. 
2.  Otvorte dvierka.
3.  Vyberte kameru.