Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-13
Používateľská príručka
Zapnutie napájania, nahrávanie videa, vypnutie napájania
1.  Kameru zapnete tak, že stlačíte a 2 sekundy podržíte tlačidlo zapnutia/
vypnutia.
2.  Zapne sa displej, na ktorom sa na 2 sekundy zobrazí uvítacia obrazovka 
spoločnosti Toshiba a potom sa prepne na režim živého náhľadu.
3.  Kamera sa prepne na predvolený režim: živý náhľad videa 1080p/60 
snímok/sekundu. Režim označuje ikona v ľavej hornej časti obrazovky, 
ako aj stavový indikátor LED.
4.  Ak chcete spustiť nahrávanie videa, stlačte tlačidlo Nahrávať. Ak chcete 
nahrávanie videa zastaviť, stlačte tlačidlo Nahrávať znova.
5.  Ak chcete kameru vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo zapnutia/
vypnutia. 
HLAVNÁ PONUKA
V režime živého náhľadu videa stlačením tlačidla Ponuka prejdite do hlavnej 
ponuky. Zobrazia sa štyri možnosti ponuky: Mode (Režim), Playback 
(Prehrávanie), Mode Settings (Nastavenia režimu), Settings (Nastavenia). 
Ak chcete prejsť na ďalšiu úroveň, pomocou tlačidiel Nahor a Nadol vyberte 
príslušnú možnosť ponuky a po označení preferovanej možnosti v hornej časti 
obrazovky stlačte tlačidlo Prehrávanie. 
Ponuka Mode (Režim)
Po označení možnosti Mode (Režim) stlačte tlačidlo Prehrávanie a zobrazia sa 
tieto možnosti: Video, Photo (Fotografie), Photo Burst (Sériové fotografovanie), 
Timelapse (Časozberné snímanie), Simultaneous Video & Photo (Súčasné 
snímanie videa a fotografií).