Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-15
Používateľská príručka
REŽIM PHOTO BURST (SÉRIOVÉ FOTOGRAFOVANIE)
V režime Photo Burst (Sériové fotografovanie) bude stavový indikátor LED 
pomaly blikať na modro. Keď používateľ stlačí tlačidlo Nahrávať na kamere 
alebo diaľkovom ovládaní, kamera zhotoví vopred definovanú sériu fotografií v 
rámci vopred definovaného obdobia (pozrite si časť s nastaveniami sériového 
fotografovania) a po zhotovení celej série indikátor LED raz blikne.
REŽIM TIMELAPSE (ČASOZBERNÉ SNÍMANIE)
V režime Timelapse (Časozberné snímanie) bude stavový indikátor LED pomaly 
blikať na modro. Keď používateľ stlačí tlačidlo Nahrávať na kamere alebo 
diaľkovom ovládaní, kamera začne nepretržite zhotovovať fotografie v rámci 
vopred definovaného intervalu, ktorý používateľ predtým nastavil (pozrite si časť 
s nastaveniami časozberného snímania). Indikátor LED začne súvisle blikať 
na modro. Keď stlačíte tlačidlo Nahrávať na kamere, zhotovovanie fotografií 
sa zastaví a stavový indikátor LED bude znova pomaly blikať na modro. Keď 
stlačíte tlačidlo Zastaviť na diaľkovom ovládaní, kamera zastaví zhotovovanie 
fotografií a stavový indikátor LED bude znova pomaly blikať na modro.
REŽIM SIMULTANEOUS VIDEO & PHOTO (SÚČASNÉ SNÍMANIE 
VIDEA A FOTOGRAFIÍ)
V režime Simultaneous Video & Photo (Súčasné snímanie videa a fotografií) 
bude stavový indikátor LED striedavo blikať na červeno a modro. Keď 
používateľ stlačí tlačidlo Nahrávať na kamere alebo diaľkovom ovládaní, 
kamera spustí súčasné nahrávanie videa a zhotovovanie fotografií v rámci 
vopred definovaného intervalu (pozrite si časť s nastaveniami súčasného 
snímania videa a fotografií). Indikátor LED začne súvisle blikať na červeno. 
Keď stlačíte tlačidlo Nahrávať na kamere, súčasné nahrávanie videa a