Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-16
Používateľská príručka
zhotovovanie fotografií sa zastaví a stavový indikátor LED bude znova pomaly 
blikať na červeno. Keď stlačíte tlačidlo Zastaviť na diaľkovom ovládaní, kamera 
zastaví súčasné nahrávanie videa a zhotovovanie fotografií a stavový indikátor 
LED bude znova pomaly blikať na červeno.
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.
Ponuka Playback (Prehrávanie)
Po označení ponuky Playback (Prehrávanie) prejdite stlačením tlačidla 
Prehrávanie na možnosti prehrávania, v rámci ktorých môžete vyberať 
multimediálne súbory zhotovené v rôznych režimoch videa a fotografií: 
Video Playback (Prehrávanie videa), Photo Playback (Prehrávanie fotografií), 
Timelapse Playback (Časozberné prehrávanie), Photo Burst Playback 
(Prehrávanie po sériovom fotografovaní).