Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-17
Používateľská príručka
Číslo zobrazené v hornom rohu jednotlivých ikon režimu prehrávania označujú 
číslo súboru v príslušnom priečinku. Výberom režimu prehrávania a stlačením 
tlačidla Nahrávať prejdete na všetky videá a fotografie, ktoré možno prehrať. 
Medzi súbormi sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel Nahor a Nadol. 
Ak chcete videá alebo fotografie prehrať, stlačte tlačidlo Prehrávanie.
Stlačením tlačidla Prehrávanie môžete do režimu prehrávania prejsť aj priamo 
zo živého náhľadu videa alebo fotografie. 
Stlačením tlačidla Ponuka sa vrátite na predchádzajúcu navigačnú úroveň.
Stlačením tlačidla Nahrávať sa vrátite priamo do zobrazenia živého náhľadu 
videa alebo fotografie.
Mode Settings (Nastavenia režimu)
Pomocou tlačidla Prehrávanie môžete prejsť do ponuky Mode Settings 
(Nastavenia režimu), v ktorej môžete konfigurovať kameru pre všetkých 
päť režimov.