Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SK-32
Používateľská príručka
Podmienky prevádzkového prostredia
Prevádzková teplota: –10 až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 až 85 % (nie je povolená žiadna kondenzácia)
Inovácia firmvéru
Najnovší firmvér prevezmite z webovej lokality spoločnosti Toshiba  
(
kameru k portu USB na prenosnom počítači a firmvér (binárny súbor) 
skopírujte do koreňového adresára na karte microSD™ v kamere. Potom 
odpojte kábel USB a kamera sa vypne. Znova spustite kameru. Kamera 
rozpozná súbor firmvéru a automaticky spustí jeho inováciu. Počas tohto 
postupu sa na displeji LCD bude zobrazovať hlásenie „Firmware upgrade is 
processing…“ (Inovuje sa firmvér...)·a indikátor LED bude blikať na červeno. 
Po dokončení sa kamera sama vypne. Kamera je inovovaná. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Všetky práva sú vyhradené.
Spoločnosť TOSHIBA si vyhradzuje právo na vykonanie technických zmien. 
Spoločnosť TOSHIBA nijako nezodpovedá za škody spôsobené priamo alebo 
nepriamo chybami, opomenutiami alebo nesúladom medzi týmto výrobkom a 
dokumentáciou.