Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
130
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Korzystanie z oprogramowania
Po pobraniu oprogramowania z witryny internetowej firmy Canon 
i zainstalowaniu go na użytkowanym komputerze możliwe będzie 
korzystanie z następujących funkcji.
 
CameraWindow
 -
Zapisywanie zdjęć na dysku komputera
 
Image Transfer Utility
 -
Konfigurowanie i odbieranie obrazów przy użyciu opcji 
Synchronizowanie obrazów (= 112)
 
Map Utility
 -
Wyświetlanie informacji GPS zarejestrowanych w obrazach na 
mapie
 
Przy przeglądaniu lub edytowaniu obrazów na komputerze należy 
zawsze korzystać z oprogramowania obsługującego format 
obrazów wykonanych aparatem (oprogramowanie standardowo 
zainstalowane na komputerze lub oprogramowanie ogólnego 
użytku).
Podłącz kabel zasilania.
 
Podłącz jeden koniec kabla zasilania 
do zasilacza Compact Power Adapter, 
a jego drugi koniec do gniazdka sieci 
elektrycznej.
 
Włącz aparat, aby użyć go w dowolnym 
celu.
 
Po zakończeniu korzystania z aparatu 
wyłącz go i odłącz kabel zasilania od 
gniazdka sieci elektrycznej.
 
Nie należy odłączać zasilacza ani kabla zasilania, gdy aparat jest 
włączony. Mogłoby to spowodować usunięcie wykonanych zdjęć 
lub uszkodzenie aparatu.
 
Nie należy podłączać zasilacza ani jego kabla do innych 
urządzeń. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie urządzenia.