Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
137
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
 
W niektórych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez 
użytkownika ustawienia DPOF zostaną zastosowane przez 
drukarkę lub pracownię fotograficzną.
 
Na ekranie aparatu może się pojawić ikona [ ] stanowiąca 
ostrzeżenie, że na karcie pamięci znajdują się ustawienia 
drukowania skonfigurowane w innym aparacie. Zmiana 
ustawień drukowania za pomocą użytkowanego aparatu może 
spowodować zastąpienie wszystkich dotychczasowych ustawień.
 
Po wybraniu dla opcji [Data] ustawienia [Wł.] niektóre drukarki 
mogą drukować datę dwukrotnie.
 
Włączenie opcji [Miniatury] uniemożliwi jednoczesne wybranie 
ustawienia [Wł.] zarówno dla opcji [Data], jak i dla opcji [Numer 
pliku].
 
W przypadku niektórych drukarek marki Canon zgodnych ze 
standardem PictBridge (sprzedawanych oddzielnie) drukowanie 
miniatur jest niedostępne.
 
Data jest drukowana w formacie odpowiadającym ustawieniom 
opcji [Data/godz] na karcie [ ] (= 19).
Konfigurowanie drukowania dla poszczególnych zdjęć
 Zdjęcia 
 
Filmy
Wybierz opcję [Wybierz obrazy/
kopie].
 
Naciśnij przycisk [
], na karcie [ ] 
wybierz opcję [Wybierz obrazy/kopie], 
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Wybierz zdjęcie.
 
Wybierz zdjęcie za pomocą 
przycisków [ ][ ], a następnie naciśnij 
przycisk [ ].
 
Możesz teraz wybrać liczbę odbitek.
 
Po włączeniu dla danego zdjęcia 
drukowania miniatur zostaje ono 
oznaczone ikoną [ ]. Aby anulować 
drukowanie miniatur dla danego zdjęcia, 
naciśnij ponownie przycisk [ ]. Ikona [ ] 
zniknie z ekranu.
Dodawanie zdjęć do listy drukowania (DPOF)
 Zdjęcia 
 
Filmy
W aparacie można skonfigurować jednoczesne drukowanie zdjęć 
na karcie pamięci maks. 998 zdjęć i wprowadzić odpowiednie ustawienia, 
np. liczbę odbitek, w sposób przedstawiony poniżej. Przygotowane tą 
metodą informacje o drukowaniu będą zgodne ze standardami DPOF 
(ang. Digital Print Order Format — format poleceń druku cyfrowego).
Konfigurowanie ustawień drukowania
 Zdjęcia 
 
Filmy
Format drukowania, umieszczanie daty lub numeru pliku i inne ustawienia 
można skonfigurować w sposób przedstawiony poniżej. Ustawienia te 
będą stosowane do wszystkich zdjęć na liście drukowania.
 
Naciśnij przycisk [
]  
i na karcie [ ] wybierz opcję [Opcje 
drukowania]. Wybierz i odpowiednio 
Rodzaj 
wydruku
Standard.
Na każdej stronie drukowane jest jedno 
zdjęcie.
Miniatury
Na każdej stronie drukowane są mniejsze 
wersje wielu zdjęć.
Oba rodzaje Drukowanie zdjęć standardowych i miniatur.
Data
Wł.
Drukowanie zdjęć z nałożoną datą rejestracji.
Wył.
Numer 
pliku
Wł.
Drukowanie zdjęć z nałożonym numerem 
pliku.
Wył.
Usuń dane 
DPOF
Wł.
Usuwanie po zakończeniu drukowania 
wszystkich ustawień listy drukowania.
Wył.