Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
138
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Usuwanie wszystkich zdjęć z listy drukowania
 
Wybierz opcję [Skasuj cały wybór] 
w sposób podany w punkcie 1 
w podrozdziale „Konfigurowanie 
drukowania dla poszczególnych 
przycisk [ ].
 
Za pomocą przycisków [ ][ ] wybierz 
opcję [Tak], a następnie naciśnij 
przycisk [ ].
Drukowanie zdjęć dodanych do listy drukowania (DPOF)
 Zdjęcia 
 
Filmy
 
Jeśli do listy drukowania dodano 
podłączeniu aparatu do drukarki zgodnej 
ze standardem PictBridge pojawi się ten 
ekran. Za pomocą przycisków [ ][ ] 
wybierz opcję [Drukuj teraz], a następnie 
naciśnij po prostu przycisk [ ], aby 
wydrukować zdjęcia znajdujące się na 
liście drukowania.
 
Każde zadanie druku DPOF, które 
zostało tymczasowo przerwane przez 
użytkownika, zostanie wznowione od 
następnego zdjęcia.
Określ liczbę odbitek.
 
Określ liczbę odbitek (maksymalnie 99) 
za pomocą przycisków [ ][ ].
 
Aby skonfigurować drukowania dla innych 
zdjęć i określić liczbę odbitek, powtarzaj 
czynności podane w punktach 2–3.
 
W przypadku drukowania miniatur nie 
można określać liczby odbitek. Można 
jedynie wybrać zdjęcia do wydrukowania, 
wykonując czynności podane w punkcie 2.
 
Po zakończeniu wprowadzania ustawień 
naciśnij przycisk [
], aby powrócić 
do ekranu menu.
Konfigurowanie drukowania dla zakresu zdjęć
 Zdjęcia 
 
Filmy
 
Wybierz opcję [Wybierz zakres] w sposób 
podany w punkcie 1 w podrozdziale 
„Konfigurowanie drukowania dla 
a następnie naciśnij przycisk [ ].
 
Aby wskazać zdjęcia, wykonaj czynności 
podane w punktach 2–3 w podrozdziale 
 
Za pomocą przycisków [ ][ ] wybierz 
opcję [Wybierz], a następnie naciśnij 
przycisk [ ].
Konfigurowanie drukowania dla wszystkich zdjęć
 Zdjęcia 
 
Filmy
 
Wybierz opcję [Wybierz wszystkie] 
w sposób podany w punkcie 1 
w podrozdziale „Konfigurowanie drukowania 
a następnie naciśnij przycisk [ ].
 
Za pomocą przycisków [ ][ ] wybierz 
opcję [Tak], a następnie naciśnij 
przycisk [ ].