Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
81
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Obracanie zdjęć
 Zdjęcia 
 
Filmy
Zmiany układu zdjęcia i zapisania go można dokonać w przedstawiony 
poniżej sposób.
Wybierz ikonę [ ].
 
Naciśnij przycisk [ ], a następnie 
wybierz w menu ikonę [ ] (= 26).
Obróć zdjęcie.
 
Naciśnij przycisk [ ] lub [ ] w zależności 
od wybranego kierunku. Każde naciśnięcie 
przycisku powoduje obrót zdjęcia o 90°. 
Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij 
przycisk [ ].
Wybieranie zakresu
Wybierz opcję [Wybierz zakres].
 
Wybierz opcję [Wybierz zakres] w sposób 
podany w punkcie 2 w podrozdziale 
„Określanie sposobu wyboru” (= 80), 
a następnie naciśnij przycisk [ ].
Wybierz zdjęcia.
 
Aby wskazać zdjęcia, wykonaj czynności 
podane w punktach 2–3 w podrozdziale 
Usuń zdjęcia.
 
Naciśnij przycisk [ ], aby wybrać opcję 
[Usuń], a następnie naciśnij przycisk [ ].
Wybieranie wszystkich zdjęć naraz
Wybierz opcję [Wybierz wszystkie].
 
Wybierz opcję [Wybierz wszystkie] 
w sposób podany w punkcie 2 
w podrozdziale „Określanie sposobu 
przycisk [ ].
Usuń zdjęcia.
 
Za pomocą przycisków [ ][ ] wybierz 
opcję [Tak], a następnie naciśnij 
przycisk [ ].