Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
92
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Łączenie za pośrednictwem trybu NFC, gdy aparat 
działa w trybie wyświetlania
 
Naciśnij przycisk [
], aby włączyć 
aparat.
 
Przyłóż symbol N ( ) na smartfonie 
z zainstalowaną aplikacją Camera 
aparacie.
 
Wybierz zdjęcie do wysłania za pomocą 
przycisków [ ][ ][ ][ ], a następnie 
naciśnij przycisk [ ]. Pojawi się 
ikona [ ].
 
Aby anulować wybieranie, naciśnij 
ponownie przycisk [ ]. Ikona [ ] zniknie 
z ekranu.
 
Aby wybrać kolejne zdjęcia, powtarzaj 
powyższą procedurę.
 
Po zakończeniu wybierania zdjęć naciśnij 
przycisk [
].
 
Za pomocą przycisków [ ][ ] wybierz 
opcję [Wyślij], a następnie naciśnij 
przycisk [ ].
 
Obraz zostanie wysłany. Połączenie 
zostaje automatycznie zakończone po 
wysłaniu zdjęcia.
 
Jeśli podczas trwania połączenia na ekranie aparatu pojawi 
się monit o wprowadzenie nicka, zrób to w sposób podany 
w punkcie 2 w podrozdziale „Wysyłanie zdjęć do smartfona 
obsługującego tryb NFC” (= 90).
 
W trybie wyświetlania aparat nie rejestruje połączeń w trybie NFC 
nawiązanych ze smartfonami.
 
Można przygotować zdjęcia do wysłania w określonym rozmiarze 
(= 109).
 
Przy korzystaniu z trybu NFC należy pamiętać o następujących 
kwestiach:
 -
Należy unikać silnego uderzania o siebie aparatu i smartfona. 
Mogłoby to spowodować uszkodzenie obu urządzeń.
 -
W zależności od smartfona wzajemne wykrycie się obu 
urządzeń może nie być natychmiastowe. W takim przypadku 
należy przyłożyć je do siebie w nieco innej pozycji. 
Jeśli połączenie nie zostało nawiązane, nie rozdzielaj urządzeń 
do chwili zaktualizowania informacji na ekranie aparatu.
 -
W przypadku próby połączenia z wyłączonym aparatem, na 
ekranie smartfona może zostać wyświetlona prośba o włączenie 
aparatu. Włącz aparat i ponownie połącz urządzenia.
 -
Między aparatem a smartfonem nie powinny znajdować się 
żadne inne przedmioty. Należy również pamiętać, że pokrywy 
aparatu i smartfona lub podobne akcesoria mogą blokować 
komunikację.
 
Po wybraniu w punkcie 3 opcji [Tak] wszystkie zdjęcia w aparacie 
można wyświetlać za pośrednictwem podłączonego smartfonu. 
Aby zachować prywatność zdjęć znajdujących się w aparacie 
poprzez uniemożliwienie ich wyświetlania za pośrednictwem 
smartfonu, należy w punkcie 3 wybrać opcję [Nie].
 
Po zarejestrowaniu smartfona możesz zmienić jego ustawienia 
zachowania poufności informacji w aparacie (
 
Połączenia wymagają, aby w aparacie znajdowała się karta 
pamięci.
 
Można zmienić nick aparatu wyświetlany na ekranie opisanym 
w punkcie 2 (= 91).
 
Nie wszystkie smartfony zgodne z trybem NFC mają 
symbol N ( ). Szczegółowe informacje na ten temat można 
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem.
 
Możesz też wysyłać wiele zdjęć naraz oraz zmieniać ich rozmiar 
przed wysłaniem (= 109).
 
Bieżące zdjęcie można wysłać, wybierając na ekranie widocznym 
w punkcie 4 opcję [Wyślij ten obraz].
 
Aby wyłączyć połączenia w trybie NFC, wybierz kolejno 
MENU (= 27) > kartę [ ] > menu [Ustawienia Wi-Fi] > 
opcję [NFC] > ustawienie [Wył.].