Samsung VP - MS11(BL) User Manual (cs)

Download
Miniket Photo
Owner’s Instruction Book
Before operating the unit, please read this
Instruction Book thoroughly, and retain it for
future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
AF
Auto Focus
CCD
Charge Coupled Device
LCD
Liquid Crystal Display
VP- MS10(S/BL/R)
MS11(S/BL/R)
MS12(S/BL/R)
MS15(S/BL/R)
AD68-00934X
CZECH
Use only approved battery packs.
Otherwise there is a danger of overheating, fire or explosion.
Samsung is not responsible for problems occurring due to using
unapproved batteries.
Miniket Photo
UÏivatelská pfiíruãka
Pfied pouÏitím zafiízení si pozornû
pfieãtûte tuto uÏivatelskou pfiíruãku a
uschovejte ji pro dal‰í pouÏití. 
Tento v˘robek splÀuje poÏadavky smûrnic 89/336 CEE,
73/23 CEE, 93/68 CEE.
AF
Automatické ostfiení
CCD
Zafiízení s nábojovou vazbou
LCD
Displej z tekut˘ch krystalÛ
VP- MS10(S/BL/R)
MS11(S/BL/R)
MS12(S/BL/R)
MS15(S/BL/R)
PouÏívejte jen schválené baterie. 
Jinak je nebezpeãí pfiehfiátí, ohnû nebo exploze. 
Problémy zpÛsobené pouÏitím neschváleného pfiíslu‰enství nejsou
kryty zárukou spoleãnosti Samsung.
ENGLISH
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007  11/21/05 3:48 PM  Page C