Canon Speedlite 600 EX-RT User Manual (en, zh)

Download
4
1
2
3
4
简介
2
章节 ........................................................... 3
部件名称 ....................................................... 6
本手册中的用法规定 ............................................ 12
用前准备及基本操作
13
安装电池 ...................................................... 14
安装和拆卸闪光灯 .............................................. 15
打开电源开关 .................................................. 16
全自动闪光拍摄 ................................................ 18
在拍摄模式下使用 E-TTL II 和 E-TTL 自动闪光 ..................... 19
高级闪光拍摄
21
f 闪光曝光补偿............................................... 22
g 闪光包围曝光 .............................................. 23
7:闪光曝光锁............................................... 24
c 高速同步.................................................... 25
r 后帘同步 .................................................. 26
反射 .......................................................... 27
e:闪光覆盖范围设置....................................... 29
q:手动闪光 .................................................. 31
?:频闪闪光.............................................. 33
//.:闪光外部测光.................................. 36
造型闪光 ...................................................... 38
清除闪光灯设置 ................................................ 38
o 色彩滤镜 .................................................. 39
用相机操作设定闪光灯功能
41
从相机的菜单画面进行闪光灯控制 ................................ 42
无线闪光拍摄:无线电传输
47
' 无线电传输无线闪光拍摄 ..................................... 48
无线设置 ...................................................... 52
a:全自动无线闪光拍摄 .................................... 57
目录
COP
Y