Canon Speedlite 600 EX-RT User Manual (en, zh)

Download
5
目录
5
6
7
a:使用闪光光比的无线多重闪光拍摄........................ 61
q:使用手动闪光输出的无线多重闪光拍摄........................ 64
[:为各组设定不同的闪光模式进行拍摄 ......................... 65
从从属单元进行测试闪光和造型闪光 .............................. 67
从从属单元进行遥控释放 ........................................ 68
使用无线电传输的联动拍摄 ...................................... 70
无线闪光拍摄:光学传输
75
: 光学传输无线闪光拍摄 ...................................... 76
无线设置 ...................................................... 78
a:全自动无线闪光拍摄.................................... 81
a:使用闪光光比的无线多重闪光拍摄........................ 85
q:使用手动闪光输出的无线多重闪光拍摄........................ 88
从属单元上的手动闪光 / 频闪闪光设置 ............................ 89
自定义闪光灯
91
C / >:设定自定义和个性化功能........................... 92
C:设定自定义功能.......................................... 95
>:设定个性化功能 ......................................... 101
参考
103
600EX-RT/600EX 系统 .......................................... 104
温度升高导致的闪光灯闪光限制 ................................. 106
故障排除指南 ................................................. 107
规格 ......................................................... 112
与 B 型相机配合使用 ........................................... 116
索引 ......................................................... 120
COP
Y