Samsung WB380F Manual De Usuario (kk)

Descargar
Негізгі функциялар
  20
Батареяны зарядтау және камераны қосу
Камераны қосу
Камераны қосу немесе өшіру үшін [X] 
түймешігін басыңыз.
•  Камераны бірінші рет қосқанда, бастапқы 
орнату экраны пайда болады. (21-б.)
Камераны ойнату режимінде қосу
[P] басыңыз. Камера қосылады және бірден 
ойнату режиміне кіреді.
Батареяны зарядтау
Камераны бірінші рет қолданбас бұрын батареяны толық зарядтау керек. 
USB кабелінің кішкене ұшын камераға жалғап, басқа ұшын айнымалы ток 
адаптеріне жалғаңыз.
Күй шамы
•  Қызыл жарық қосулы: зарядтау
•  Қызыл жарық өшірулі: толық 
зарядталған
•  Қызыл жарық жыпылықтауда: қате
Камерамен бірге берілген AC адаптері мен USB кабелін ғана қолданыңыз. 
Басқа AC адаптері (SAC-48 секілді) қолданылса, камера батареясы 
зарядталмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.